Afbeelding
nu ook digitaal

De verenigingswateren

Bepalingen Ruischvoornvergunning

ALGEMENE BEPALINGEN KEHV DE RUISCHVOORN

 

Onbekendheid met de voorschriften en bepalingen ten aanzien van alle in dit document vermelde wateren, is geen verontschuldiging bij gepleegde overtredingen. Bij overtreding van het reglement of bepalingen wordt men geacht zonder wettelijk vereiste visserijdocumenten te vissen en dit kan leiden tot proces verbaal, evenals schorsing  of verwijdering uit de vereniging.

Bewijs van lidmaatschap

Deze Verenigingslijst van Viswateren is alleen geldig in combinatie met

de VISpas van KEHV de Ruischvoorn en alle papieren documenten, moet voorzien zijn van naam en handtekening van de houder/ster, is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de vereniging. Uitzondering hierop is het jeugdlidmaatschap

van de Ruischvoorn zonder jeugdVISpas, waarbij de verenigingslijst van viswateren geldt als lidmaatschapsbewijs. Royement volgt als de houder er oneigenlijk gebruik van maakt.

Het jeugdlidmaatschap is geldig t/m het jaar waarin men 14 wordt.

Controle visserijdocumenten

De leden zijn verplicht, desgewenst na legitimatie van degene die de controle uitoefent, hun VISpas, de Visplanner App of bijbehorende

Verenigingslijst van Viswateren of landelijke lijst van gedeelde viswateren ter inzage te geven en op verzoek hun vangst te laten zien.

Overtredingen worden aan het bestuur gemeld. De visplanner app met inbegrip van de landelijke lijst van viswateren geldt eveneens als een rechtsgeldig document.

Voor uitgebreide speciale bepalingen verwijzen wij naar deze pagina.

 

 

Verlies visserijdocumenten

Bij verlies van de VISpas dient de houder een duplicaat aan te vragen bij Sportvisserij Nederland. Door de Ruischvoorn worden duplicaten van de Verenigingslijst van Viswateren en/of aanvullende federatievergunningen verstrekt. De kosten hiervan bedragen de kostprijs van de duplicaten én administratiekosten. Duplicaten kunnen ofwel op de donderdagavonden in het clubhuis worden verkregen, ofwel via de ledenadministratie van de Ruischvoorn worden aangevraagd, en bij voorkeur via de website van de Ruischvoorn  Vragen aan de ledenadministratie Duplicaten worden niet via winkeliers verstrekt.

 

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van een lidmaatschap moet uiterlijk vóór 1 oktober van enig verenigingsjaar schriftelijk plaatsvinden. Een opzegging moet worden doorgegeven aan de ledenadministratie, en bij voorkeur via de website van de Ruischvoorn Lidmaatschap opzeggen. Indien nà 1 maart een hernieuwd lidmaatschap wordt aangevraagd is opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Restitutie contributie

Teruggave van de voor het lidmaatschapsbewijs en aanvullende vergunningen of een gedeelte daarvan betaalde contributie kan, om welke reden dan ook, niet worden verleend. Ingeval van verhuizing dient u tijdig uw nieuwe adres door te geven. Indien dit niet is gebeurd kan het bestuur niet aansprakelijk worden gehouden voor verkeerd of vertraagd bezorgde post en/of vergunningen.

Aansprakelijkheid

De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, geleden schade of door opsporingsambtenaren bij overtreding(en) op- gemaakte processen-verbaal, op of aan haar wateren opgelopen en hoe dan ook ontstaan.

Meeneemverbod

Voor alle wateren, met uitzondering van de openbare wateren, geldt een meeneemverbod van alle vissoorten. Uitsluitend ten behoeve van het vangen van roofvis is het toegestaan maximaal 20 aasvisjes in bezit te hebben.

Karper dient op alle wateren te worden teruggezet.

Voor aal of paling geldt te allen tijde en op elk water een meeneem- verbod; gevangen aal of paling moet onmiddellijk worden teruggezet in hetzelfde water.

Nachtvissen

Vissen is slechts toegestaan van één uur vóór zonsopgang tot twee uur na zonsondergang. Nachtvissen is echter op de volgende wateren gedurende het gehele jaar toegestaan: het gedeelte van het Wilhelminakanaal vanaf de gemeentegrens Tilburg-Dongen (plm. 500 meter ten westen van brug- verbinding Vierbundersweg/Uiterste stuiver – plm. Kmr. 13.000) tot aan sluis IV te Haghorst (plm. Kmr. 36.860) inclusief de afwateringskanalen nabij sluis II en sluis III, alsmede het benedenstrooms de stuw nabij sluis IV gelegen afwateringskanaal. Sportvissers die op deze wateren gedu- rende de nacht vissen dienen op géén enkele wijze schade of overlast te veroorzaken voor de omgeving, andere sportvissers en overige personen. Ook dienen zij hun visplek na afloop van hun vissessie netjes achter te laten. Men dient altijd medewerking te verlenen aan de verzoeken en aanwijzingen van opsporingsambtenaren en controleurs. Nachtvissen

is eveneens toegestaan op de Westplas en de Oostplas. Vissen met drie

hengels is toegestaan op het hiervoor genoemde gedeelte van het Wilhel- minakanaal, op de Westplas (surfplas) en op de Oostplas (Zem). Hiervoor is geen speciale vergunning vereist; een VISpas van de Ruischvoorn is voldoende. Gekleurd aas en lokvoeders

Het gebruik van gekleurde maden en kunstmatig gekleurde lokvoeders

is verboden.

 

Hengelwedstrijden

Het organiseren van hengelwedstrijden in alle in dit document vermelde wateren is alleen toegestaan, indien dit vooraf is aangevraagd en hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door het bestuur. Bij officieel door de Ruischvoorn georganiseerde en als zodanig aangekondigde wedstrij- den dient het wedstrijdwater vrij gehouden te worden. Eventueel aanwe- zige hengelaars die niet aan de wedstrijd deel nemen, dienen hiervoor plaats te maken.

Leefnetcode

Uit onderzoek van o.a. Sportvisserij Nederland blijkt dat het gebruik van een leefnet niet nadelig hoeft te zijn voor de bewaarde vis. Er geldt echter dat hoe minder handelingen er met een vis worden gedaan, hoe kleiner de kans op beschadiging is. Iedere extra handeling betekent een extra risico. Daarom is het gebruik van een leefnet alleen  toegestaan bij officiele wedstrijden van de Ruischvoorn, of wedstrijden waarvoor een schriftelijke toestemming is gegeven.

 

Voorkomen zwerfvuil
Zwerfafval is geen gezicht. Bovendien geven veel sportvissers aan dat dit een van hun grootste ergernissen is – nog groter dan niets vangen. Daarom stellen we de volgende regel in:
Tijdens het vissen dient je stek schoon te zijn en heb je een afvalzak bij je, ook als je weggaat is je stek schoon. Alleen samen kunnen we het afvalprobleem aanpakken en het imago van Vissers verbeteren.
Alvast bedankt voor Uw begrip en medewerking.
In maart organiseren we een dag tegen het zwerfvuil rondom onze wateren.
Aanbevelingen voor karpervissers:
 • Gebruik een goede onthaakmat om een gevangen karper tijdens het onthaken op te legge Houdt tijdens het fotograferen de karper boven de onthaakmat. Ga niet staan met de vis!
 • Maak de onthaakmat nat voor je hem gebruikt en maak ook je handen nat voor je een vis oppakt.
 • Gebruik geen gevlochten lijn op kleine wateren, dit is niet nodig en kan de bek van de vis beschadigen
 • Beperk zo veel mogelijk het gebruik van zwaar lood; lood is slecht voor het milieu als je het kwijt raakt.
 • Ieder lid heeft het recht om op onze wateren te vissen, het claimen van grote gedeeltes van het water door op grote afstand en heel gespreid te vissen kan dus niet. Geef elkaar de ruimte en respecteer elkaar. Zit je alleen te vissen op een water dan kun je op afstand en gespreid vissen, komt er echter een andere visser dan zul je je strategie moeten wijzigen.
ALGEMENE INFORMATIE VISSSERIJWET EN WETTELIJKE BEPALINGEN

 

Voor het verkrijgen van een VISpas moet u lid zijn van een hengel- sportvereniging die via een federatie is aangesloten bij Sportvisserij Ne- derland. Met de bijbehorende lijsten van viswateren bent u daarmee gerechtigd tot het vissen op de daarin genoemde verenigingswateren, federatieve en landelijke viswateren.

De kleine VISpas geeft recht op het bevissen van (openbare) wateren die vermeld zijn in de zgn. kleine lijst van viswateren en wel met maximaal één hengel en beperkt aantal aassoorten (zie hieronder).

Personen jonger dan 14 jaar hebben geen jeugdVISpas nodig als zij vis-

sen met één hengel, niet op roofvis en onder begeleiding van een vol- wassene die over de vereiste documenten beschikt. Deze personen vissen onder dezelfde voorwaarden als de begeleider (aangewezen aassoorten, meeneemlimiet).

In alle andere gevallen – vissen met twee hengels en/of vissen op roof-

vis – moeten zij in het bezit zijn van de jeugdVISpas met bijbehorende lijsten van viswateren (verenigingslijst, federatieve lijst en landelijke lijst van viswateren).

Ingevolge het bepaalde in de visserijwet is het verboden vis uit te zetten

in een water, waarin een ander de rechthebbende op het visrecht is. Als lid mag u géén vis van het ene water overzetten naar een ander water. Bedenk wel dat door het illegaal uitzetten dan wel verplaatsen van vis, het door de vereniging te voeren visstandbeheer zeer nadelig kan worden beïnvloed en massale vissterfte tot gevolg kan hebben!

Aangewezen aassoorten:
 • Brood, aardappel, deeg, kaas, granen en zaden
 • Worm en steurkrab
 • Insecten, insectenlarven (bijv. maden) en nabootsingen daarvan, mits niet groter dan 2,5 cm

 

Gesloten tijd aassoorten

Er is een periode waarin u bepaalde aassoorten niet mag gebruiken.  In het tijdvak van 1 april tot de laatste zaterdag in mei is het verboden om te vissen met:

 • slachtproducten
 • een dood visje
 • stukje vis (ongeacht de grootte)
 • alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm
Gesloten tijd vissoorten

Er is nóg een beperking. Voor sommige vissoorten bestaat er een geslo- ten tijd. Vangt u eventueel toch zo’n vis in die periode, dan moet u hem onmiddellijk in hetzelfde water terugzetten.

 

Ondermaatse baars mag men in bezit hebben (met uitzondering op het IJsselmeer), mits levend bewaard en wordt teruggezet.

 

Het is verboden voor sportvissers om hun vangsten te verkopen.

 

Er mag actief op de Europese meerval worden gevist. Er geldt wel een meeneemverbod voor het hele jaar zodat elke meerval altijd direct moet worden teruggezet in hetzelfde water als waar hij in gevangen is.

 

Vissoort                                                                         gesloten tijd

 

snoek  ……………………………………………………………….. 1 maart t/m 28 mei

barbeel, kopvoorn, sneep ……………………………   1 april t/m 31 mei

serpeling, winde, vlagzalm …………………………………… 1 april t/m 31 mei beekforel, beekridder, bronforel ………………………1 oktober t/m 31 maart

baars, snoekbaars  ………………………………. 1 april tot laatste zaterdag mei zeeforel, zalm ……………………………………………………………….. gehele jaar

Raadpleeg de Verenigingslijst van Viswateren om na te gaan of in  een bepaald water aanvullende voorwaarden gelden.

 

 

Alfabetische lijst van vissoorten met hun in Nederland geldende wettelijke minimummaat

 

Baars  ………………………………………………………………………………….. 22 cm

Barbeel ……………………………………………………………………………….. 30 cm

Beekridder …………………………………………………………………………… 25 cm

Bot ……………………………………………………………………………………… 20 cm

Forel (bron-, beek-, regenboogforel) ………………………………………… 25 cm

Rietvoorn ……………………………………………………………………………. 15 cm

Serpeling  …………………………………………………………………………….. 15 cm

Sneep  ………………………………………………………………………………….. 30 cm

Snoek  …………………………………………………………………………………. 45 cm

Snoekbaars  ………………………………………………………………………….. 42 cm

Vlagzalm …………………………………………………………………………….. 35 cm

Winde …………………………………………………………………………………. 30 cm

Zalm …………………………………………………………………………………… 40 cm

Zeelt  …………………………………………………………………………………… 25 cm

 

VISRECHTEN KEHV DE RUISCHVOORN

Het bestuur van de Koninklijk Erkende Hengelaarsvereniging ‘de Ruischvoorn’ verklaart dat met inachtneming van de Visserijwet, evenals alle in deze Verenigingslijst van Viswateren opgenomen bepalingen – het met een geldige vispas gelegitimeerde lid het recht geeft om te vissen met maximaal twee hengels, tenzij anders vermeld (van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021), met inachtneming van de door de vereniging opgelegde en hierna per water vermelde beperkingen. Houders van een jeugdvergunning zonder jeugdpas mogen op vertoon van de Vereningslijst wateren vissen in de onderstaande wateren van de Ruischvoorn, met maximaal 1 hengel en niet op roofvis.

In de navolgende wateren:
 1. De Lange Jan, gelegen tegen het Wilhelminakanaal naast de Meierijbaan in de wijk Moerenburg
 2. De Leemputten te Esbeek, gelegen nabij de steenfabriek aan het‘Laag Spul’ in Esbeek. Het is verboden gebruik te maken van drones, (voer) boten , belly-boten of anderszins zich in of op het water te bevinden. Het gebruik van gevlochten lijn is niet toegestaan.
 1. De Oostplas (Zem), gelegen aan het Boterpad/ Abcovenseweg te Goirle. Leden van KEHV de Ruischvoorn zijn gemachtigd om op de Nieuwe Ruischvoorn of Oostplas met maximaal drie hengels te vissen.

Nachtvissen is het gehele jaar toegestaan, uitgezonderd het gedeelte aan de stenen kade bij de woonboulevard, dit om overlast voor omwonenden te voorkomen. Vanaf 100 meter noordoostelijk van de flat is nachtvissen toegestaan. Het vissen vanaf het strandje is tot nader order niet toegestaan middels het APV van gemeente Goirle, parkeer daar niet in de buurt want je krijgt een bon.

 

 1. De Surfplas of Westplas te Tilburg, gelegen langszij de Rillaertsebaan, op de grensscheiding Tilburg/Goirle. Aan de zijde van het clubgebouw van de surfvereniging mag niet worden gevist. Het is verboden vanaf de damwand te vissen, dit ivm de visveiligheid Het vissen met drie hengels is hier toegestaan evenals het gehele jaar nachtvissen.

 

 1. De Grote Put of Leemputten te Biezenmortel (gemeente Haar- en) welke, komende van de Rijksweg Tilburg-Den Bosch, gelegen is rechts van de Heusdensebaan in Udenhout. Voor dit water zijn onderstaande bepalingen van toepassing:

 

 1. Leden dienen bij het vissen in het bezit te zijn van een geldige vergunning en dienen deze te tonen op verzoek van medewerkers van het Brabants Landschap, boa’s of verenigingscontroleurs.

 

 1. In het natuurgebied De Leemputten te Udenhout mag uitsluitend gevist worden in de “Grote Plas” (= water noordoostelijk van de Heusdense Baan) vanaf de oevers van de Heusdense Baan en een gedeelte van de Pals. De rest van het natuurgebied mag niet worden betreden.
 2. In de periode 16 maart t/m 15 juni is vissen in het natuurgebied niet toegestaan

 

 1. Het is niet toegestaan om voertuigen, caravans, tenten, schuilhutten, dekzeilen e.d. op het terrein te plaatsen, evenals om zonder toestemming van de eigenaresse zich met een boot of anderszins op of in het water te begeven. Alleen standaard visparaplu’s zonder uitbreidingen zijn toegestaan.

 

 1. Er mag uitsluitend vanaf de oevers gevist worden met ten hoogste twee hengels en verder volgens de wettelijke voorschriften. Voeren is verboden, evenals het uitzetten van vis en het gebruik van gekleurde maden.

 

 

 

 1. Het vissen van zonsondergang tot zonsopgang is verboden

check voor de actuele tijden bijv buienradar.

 

 1. Het gebruik van voerboten is verboden
 2. Het is niet toegestaan huisdieren en geluidsdragers naar het vis- water mee te brenge

 

 1. U vist in een natuurgebied; heb respect voor de hier levende plan- ten en dieren en bezoekende mensen. Veroorzaak geen (geluids) overlast.

 

 1. Ieder dient zijn afval op te ruimen en mee naar huis te nemen. Afrasteringen e.d. mogen niet beschadigd worden en het vee en de fauna mogen niet verstoord worden

 

 1. Vergunninghouders dienen zich voor het overige te houden aan de toegangsbepalingen zoals aangegeven op de openstellingsborden van de verhuurder.

 

 1. Water op machtiging van HSV Ons Genoegen te Geertruiden- berg: De Zandput te Raamsdonk, gelegen nabij de watertoren te Raamsdonk

 

7.     Het Wilhelminakanaal met zijkanten en bermsloten.

Vanaf sluis IV te Haghorst, inclusief het zijkanaal benedenstrooms de stuw, tot de grensscheiding Tilburg-Dongen (ongeveer 500 meter ten westen van de brugverbinding Vierbundersweg/Uiterste Stuiver – km.paal 13) inclusief het zijkanaal benedenstrooms de stuw. Leden van KEHV de Ruischvoorn zijn gemachtigd om op het Wilhelminakanaal, met maximaal drie hengels te vissen.

Nachtvissen in het hele jaar toegestaan.

 

 

 

8.   Piushaven, Toeleidingskanaal naar de Piushaven en Insteekhaven Loven.

Leden van KEHV de Ruischvoorn zijn gemachtigd om op deze wateren, zoals in dit artikel beschreven, met maximaal drie hengels te vissen.

Nachtvissen is het hele jaar toegestaan.

9..  Het Wilhelminakanaal tussen Dongen en Oosterhout.

Op machtiging van het bestuur van de HSV Dongen te Dongen, rechthebbende op het visrecht van het hierna omschreven water: het Wilhelminakanaal, vanaf de grensscheiding Dongen / Tilburg (on- geveer 500 meter ten westen van de brugverbinding Vierbunders- weg/Uiterste Stuiver – km.paal 13) tot ongeveer 200 meter voor sluis I te Oosterhout.

 1. Het Buitenpand van het Wilhelminakanaal, vanaf de samenkomst met de rivier de Donge en de z Amertak (ongeveer 500 meter ten noorden van de verkeersbrug in de Maasroute) tot sluis I te Ooster- hout. Nachtvissen en drie hengels is het hele jaar toegestaan.

 

 1. Het Markkanaal, vanaf de Marksluis te Oosterhout tot de samen- komst met de rivier de Mark onder de gemeente Terheijde

 

 1. De Insteekhaven Weststad in Oosterhout mag alleen vanuit bootjes bevist worde Vissen vanaf de oever is niet toegestaan.

 

13.   Het nieuwe gedeelte, alsmede de oude (afgedamde) gedeel-

ten van het Markkanaal, tussen het Buitenpand van het Wilhelminakanaal en het Markkanaal.

 

 1. De Kerkvaartsehaven in Waspik, onder de gemeente Waalwijk vanaf het Zuiderkanaal van de Bergse Maas tot aan de afdamming nabij de Rijksweg A59.

 

 1. De Capelse haven in Sprang-Capelle onder de gemeente Waalwijk

Op machtiging van het bestuur van de HSV De Maasmond te Sprang-Capelle, rechthebbende op het visrecht van het hieronder beschreven water, geeft de KEHV de Ruischvoorn toestemming aan haar leden om te vissen in de Capelse haven, inclusief het toeleidingskanaal langszij de Veerweg. Beperkingen: het vissen met een dode of een stukje vis en enig kunstaas (m.u.v. een kunstvlieg kleiner dan 2,5 cm) is toegestaan van 1 oktober tot 1 maart van het jaar daaropvolgend. Alle gevangen snoek moet in hetzelfde water worden teruggezet. Per dag mag men maximaal twee (2) snoekbaarzen meenemen cq in het bezit hebben.

 1. Gemeentewateren in de gemeente Tilburg

Betreft alle gemeentevijvers en -singels in woonwijken, industrieterreinen en parken met uitzondering van de Lange Jan, Oostplas of Nieuwe Ruischvoorn, Westplas of Surfplas

Houder van deze vergunning is gerechtigd tot het vissen met maximaal twee hengels op de in dit artikel genoemde gemeentewateren in de gemeente Tilburg. Voor jeugdleden zonder jeugdVISpas geldt dat zij op genoemde water mogen vissen met maximaal één hengel en niet op roofvis.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING BIJ GEMEENTEWATEREN TILBURG:
 • De houder van de VISpas van de Ruischvoorn met bijbehorende Ver- enigingslijst van Viswateren dient aanwijzingen van het gemeenteper- soneel direct op te volge
 • Aan politie en een zich legitimerende controleur van de vereniging dient de VISpas van de Ruischvoorn met bijbehorende Verenigings- lijst van Viswateren dan wel de visapp van Sportvisserij Nederland met bijbehorende papieren lijst van viswateren van de Ruischvoorn op verzoek te worden getoo Geldt ook voor houders van dag- en weekvergunningen.
 • Auto’s, bromfietsen en fietsen mogen niet op gazons en voetpaden worden geplaatst. Voor zover aanwezig moet op daarvoor aangewezen plaatsen worden geparkeer
 • De beplanting, beschoeiing en gazons mogen geen schade lijden en de watervogels en planten moeten met rust worden gelate
 • Papier, afval en dergelijke dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd of anderszins te worden opgerui
 • Het vissen met drijvend aas (broodkorsten e.d.) is verboden, met uit- zondering van kunstvlieg kleiner dan 2,5 c
 • Het vissen bij ijsgang is verbode
 • Verbodsborden geplaatst door de gemeente dienen te worden opgevolgd.
 • Het steken van wormen in de gazons is verboden
 • Het gebruik van radio’s e.d. is in verband met geluidsoverlast verboden
 • Het betreden van eigendommen van aangrenzende eigenaren is verboden
 • Het vissen tegenover bewoonde percelen is verboden als de privacy van bewoners direct kan worden geschaad.

Tijdens wedstrijden georganiseerd door of uit naam van KEHV de Ruischvoorn dient het wedstrijdwater vrij gehouden te worden.

 

De viswateren mogen uitsluitend worden benaderd op niet beplante oevergedeelten. Beschoeiingen mogen niet worden beschadigd. In het bij- zonder mag niet worden gevist binnen een afstand van 10 meter van de aanwezige kunstwerken (bruggen, duikers en stuwen). Er mogen geen voorwerpen (hengelsteunen e.d.) in de beschoeiing worden gestoken.

** De vissteigers aan de vijver in het Quirijnstokpark zijn bij voorkeur bestemd voor gehandicapte en minder valide sportvissers.

Nachtvissen is op de gemeentewateren niet toegestaan.