Afbeelding
Privacyverklaring

KEHV de Ruischvoorn

Privacybeleid

KEHV de Ruischvoorn is gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:40258364. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk regelement in het kader van de Algemene Verodering Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens KEHV de Ruischvoorn verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Gebruik van persoonsgegevens:

1.1 KEHV de Ruischvoorn verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

 • Zich inschrijft / aanmeldt als lid
 • Contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.)

1.2 KEHV de Ruischvoorn verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

 • Voorletters en naam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • IBAN rekeningnummer
 • Vispasnummer
 • Lidmaatschapsnummer
 • Afdelingsgegevens (wedstrijd/vliegvis/karper etc.)
 • Browsercookies

1.3 KEHV de Ruischvoorn gebruikt deze gegevens om:

 • Het verstrekken van gepersonaliseerde visdocumenten
 • Voorlichting
 • Handhaving
 • Organiseren van wedstrijden of afdelingsbijeenkomsten

Informatie, wijziging en bezwaar:

U kunt contact opnemen met KEHV de Ruischvoorn via 013-5440522 of per e-mail: info[AT]ruischvoorn-tilburg.nl voor:

Meer informatie over de wijze waarop KEHV de Ruischvoorn persoonsgegevens verwerkt.
Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
Inzage in de persoongegevens die KEHV de Ruischvoorn met betrekking tot u verwerkt.
Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door KEHV de Ruischvoorn.

Beveiliging van uw gegevens:

KEHV de Ruischvoorn zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy verklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
KEHV de Ruischvoorn treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

Derden:

KEHV de Ruischvoorn kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: de afdelinghoofden (van de afdelingen waarvan u heeft aangegeven deel van te willen uitmaken) voor het op de hoogte brengen van leden van de georganiseerde activiteiten.
KEHV de Ruischvoorn verstrekt uw gegevens niet aan andere derden tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of KEHV daartoe verplicht is o grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wijzigingen:

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.