Algemene Leden Vergadering 2022

16 februari 2022 in Algemeen

Onze Algemene Ledenvergadering van 2022 zal worden gehouden op donderdag 17 maart om 20.00 uur.

Een belangrijk punt dat moet worden behandeld is het aanpassen van Statuten en Huishoudelijk Reglement. Naar aanleiding van de nieuwe wet WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die dit jaar is ingegaan moeten de Statuten worden aangepast. De notaris heeft al  nieuwe statuten samengesteld die voldoen aan die nieuwe wet. Wettelijk gezien moet deze statutenwijziging door de leden op de ALV worden goedgekeurd. Volgens de oude statuten moet voor een wijziging van Statuten minimaal twee derde van het aantal leden aanwezig zijn op de ALV om te mogen stemmen over wijziging in de Statuten. (2/3 van 5238 = 3492). Als dat aantal niet aanwezig is op de betreffende ALV dan dient er binnen 4 weken na die ALV een nieuwe ALV te worden gehouden waarin gestemd zal worden over het wijzigen van de statuten. In die tweede ALV is het voldoende als twee derde van het aantal AANWEZIGE leden voor de aanpassing stemt. Omdat we het aantal benodigde stemmers nooit op een ALV kunnen krijgen zal die tweede ALV worden gehouden op 14 april 2022.

Tevens zullen we dan stemmen over een nieuw Huishoudelijk Reglement.

Zowel de oude en de nieuwe Statuten als het oude en het nieuwe Huishoudelijk Reglement liggen vanaf 17 februari ter inzage in ons clubhuis. Elke donderdagavond bent u vrij om binnen te lopen in ons clubhuis en deze stukken te bestuderen. Tevens is het mogelijk om op afspraak op woensdagochtenden 2-3, 9-3 of 16-3 tussen 9.00 uur en 12.00 uur in het clubhuis de stukken te bestuderen. Afspraak maken kan per mail naar benstoopen@home.nl

 

Agenda Algemene Leden Vergadering KEHV de Ruischvoorn Tilburg

Beste leden,

Graag nodig ik jullie uit voor de Algemene Leden Vergadering op donderdag 17-03-2022 om 20:00 uur in het verenigingsgebouw aan de Centaurusweg. De vergaderbrochure kunt u vanaf 1 maart vinden via de link op onze startpagina onder : Algemene Ledenvergadering.

Agendapunten:

1.Opening

2.Mededelingen

3.Vaststelling van de agenda

4.Vaststelling van het verslag van de vorige ALV jaarvergadering d.d. 03-06-2021

5.Herdenking van de ons ontvallen leden.

6.Bekendmaking en huldiging van Vrijwilliger van het Jaar.

7.Jaarverslag bestuur.

8.Jaarverslag penningmeester.

9.Begroting 2022.

10.Verslag Kascontrole commissie.

11.Verkiezing lid kascontrole commissie. Huidige kascontrolecommissie bestaat uit Broer Horsten en Frank Verhoof. Reserve is Gé Hendrickx. Aftredend is Broer Horsten Voorstel is om Gé voor de duur van 2 jaar in de commissie op te nemen en een nieuwe reserve te kiezen. Kandidaten kunnen zich aanmelden via mail op het emailadres: info@ruischvoorn-tilburg.nl of voor of tijdens de vergadering bij het bestuur.

12.Vaststelling contributie 2023

13.Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2021

14.Bestuursverkiezing. Aftredend is de penningmeester Hans Schoenmakers. Hans stelt zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Aanmelden kan via mail op het emailadres: info@ruischvoorn-tilburg.nl

15.Jaarverslagen van de diverse afdelingen.

16.Aanpassen Statuten en Huishoudelijk Reglement. Naar aanleiding van de nieuwe wet WBTR ( Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die dit jaar is ingegaan moeten de Statuten worden aangepast. De notaris heeft al nieuwe statuten samengesteld die voldoen aan die nieuwe wet. Wettelijk gezien moet deze statutenwijziging door de leden op de ALV worden goedgekeurd. Volgens de oude statuten moet voor een wijziging van Statuten minimaal twee derde van het aantal leden aanwezig zijn op de ALV om te mogen stemmen over wijziging in de Statuten. (2/3 van 5238 = 3492). Als dat aantal niet aanwezig is op de betreffende ALV dan dient er binnen 4 weken na die ALV een nieuwe ALV te worden gehouden waarin gestemd zal worden over het wijzigen van de statuten.

In die tweede ALV is het voldoende als twee derde van het aantal AANWEZIGE leden voor de aanpassing stemt. Omdat we het aantal benodigde stemmers nooit op een ALV kunnen krijgen zal die tweede ALV worden gehouden op 14 april 2022. Tevens zullen we dan stemmen over een nieuw Huishoudelijk Reglement. Zowel de nieuwe Statuten als het nieuwe Huishoudelijk Reglement liggen vanaf 17 februari ter inzage in ons clubhuis.

17.Benoeming Commissie van Beroep. Volgens de nieuwe Statuten moet er een Commissie van Beroep worden aangesteld. Deze Commissie dient Beroepszaken te beoordelen en daarover een bindende uitspraak te doen. In deze commissie mogen geen bestuursleden zitting hebben. Daarom zijn we op zoek naar minimaal 3 personen die zitting willen nemen in deze commissie. De verwachting is dat dit erg weinig tijd zal kosten omdat er slechts zelden een Beroep zal worden ingediend. Kandidaten kunnen zich aanmelden via mail op het emailadres: info@ruischvoorn-tilburg.nl of voor of tijdens de vergadering bij het bestuur.

18.Ontwikkelingen met betrekking tot hervorming Sportvisserij Nederland en opzegging lidmaatschap Sportvisserij Zuid West Nederland.

19.WVTTK en Rondvraag

20.Sluiting

Wij hopen op een goede opkomst van leden, dus graag tot ziens op 17 maart en 14 april.

Met vriendelijke groet,
Ben Stoopen
Secretaris KEHV de Ruischvoorn Tilburg