Vergaderbrochure ALV

10 maart 2023 in Algemeen

Brochure Algemene Leden Vergadering KEHV de Ruischvoorn Tilburg
donderdag 16 maart 2023

Samenstelling Bestuur:
Voorzitter: Fons Jonkers
Secretaris: Ben Stoopen
Penningmeester: Hans Schoenmakers
Bestuurslid: Geert van Opheusden
Bestuurslid: Serge van den Brekel

1. Opening

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de Algemene Leden Vergadering 2023 van KEHV de Ruischvoorn Tilburg

2. Mededelingen

Voorzitter meld dat de notulen van deze vergadering worden gemaakt door Carin Wolfs.

3. Vaststelling vergaderagenda Algemene Ledenvergadering 16 maart 2023.
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststelling van de agenda
4. Vaststelling van het verslagen van de vorige ALV jaarvergaderingen d.d. 17-3 en 14-4 2022
5. Herdenking van de ons ontvallen leden.
6. Bekendmaking en huldiging van Vrijwilliger van het Jaar.
7. Jaarverslag bestuur.
8. Jaarverslag penningmeester.
9. Begroting 2023.
10. Verslag Kascontrole commissie.
11. Verkiezing lid kascontrole commissie. Huidige kascontrolecommissie bestaat uit
Frank Verhoof en Gé Hendrickx. Frank Verhoof is aftredend en Henk Embregts was reserve lid. Voorstel is om Henk voor de duur van 2 jaar in de commissie op te nemen en een nieuwe reserve te kiezen. Kandidaten kunnen zich aanmelden via mail op het emailadres: info@ruischvoorn-tilburg.nl of voor of tijdens de vergadering bij het bestuur.
12. Vaststelling contributie 2024
13. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2022
14. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de secretaris Ben Stoopen en algemeen bestuurslid Geert van Opheusden. Beide heren stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Aanmelden kan via mail op het emailadres: info@ruischvoorn-tilburg.nl
15. Jaarverslagen van de diverse afdelingen.
16. Stand van zaken m.b.t. de nieuwe visvijver
17. Ontwikkelingen met betrekking tot hervorming Sportvisserij Nederland.
18. Lidmaatschap Federatie SZWN.
19. WVTTK en Rondvraag
20. Sluiting


4. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 17 maart 2022

Notulen Algemene Ledenvergadering KEHV de Ruischvoorn, Donderdag 17 maart 2022

1. Opening: de voorzitter Fons Jonkers opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Aanwezig zijn 39 leden inclusief bestuur. Afwezig met kennisgeving Ad Leijer en Ad van Dijk
2. Mededelingen: Er is een email ontvangen van Henk Embregts over de wijzigingen van de statuten en Huishoudelijk regelement, waarvoor dank. De opmerkingen van Henk worden bij agendapunt 16 behandeld.
De vijver aan de Centaurusweg moet worden leeggepompt. Dit omdat er plastic in het slib zit en dit verwijderd dient te worden.
3. Vaststelling agenda: De agenda is akkoord.
4. Verslag ALV 2021: Er zijn geen op- of aanmerkingen. Met dank aan Geert v. Opheusden.
5. Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor alle ons ontvallen leden. Met name ons erelid Nico de Roos.
6. Vrijwilligers van het jaar: Theo Mols, is al heel lang actief binnen de vereniging en trekt menige kar. Wat doet Theo zoal: Jeugdafdeling, Clubhuis verbouwing, VBC, activiteitencommissie. Het mooiste van Theo, hij weet mensen met elkaar te verbinden. Er worden bloemen en een cadeaubon aan de verraste Theo overhandigd.
7. Bestuur jaarverslag 2021: Op pagina 7 bij de Afdelingshoofden ontbreekt de activiteitenafdeling. Ben gaat dit aanpassen.
8. Jaarverslag Penningmeester. Overzicht Balans. Henk Embregts: Lange Jan is gedeeltelijk eigendom en staat voor € 1134 op de balans. Henk vindt het een laag bedrag. Fons gaat dit uitzoeken hoe groot het deel van de RV is. Henk zegt dat er een akte en tekening is.
Hans legt uit dat er een extra spaarrekening is geopend om risico te vermijden. Spaarrekeningen zijn maar tot een bedrag van € 100.000,= gegarandeerd.
Er is een winst over boekjaar 2021.
9. Begroting 2022. Hans legt uit waarom het resultaat minder zal zijn dan voorgaande jaren. Dit omdat er diverse kosten stijgen. Energiekosten, portokosten, bureaukosten. Hier zijn geen vragen over.
10. De kascontrole commissie, te weten Broer Horsten en Frank Verhoof hebben de stukken bestudeerd en goedgekeurd.
11. Verkiezing kascontrole lid: Broer Horsten is aftredend. Gé Hendrickx was reserve lid en wordt nu kascontrole lid, Henk Embregts biedt zich aan als reserve lid.
12. Vaststelling contributie. Het bestuur ziet geen reden om de contributie te wijzigen. Deze blijft hetzelfde.
13. Decharge voor het bestuur: Iedereen is hiermee akkoord.
14. Bestuursverkiezing. Hans Schoenmakers is herkiesbaar en wordt door de ALV opnieuw verkozen voor een termijn van 3 jaar. Er hebben zich geen nieuwe bestuursleden aangemeld.
15. Jaarverslagen worden door Ben allemaal doorgenomen. Jaarverslag controleurs: Wil van Hautum is de app op zijn telefoon kwijt. Fons gaat hier samen met Wil van Hautum voor zitten.
16. Aanpassen statuten en huishoudelijk regelement (HHR) dit i.v.m. de nieuwe wet WBTR, deze wet zorgt ervoor dat mensen niet meer in meerdere besturen kunnen zitten en er dus geen belangenverstrengeling plaats kan vinden. Henk Embregts heeft hier een mail over gestuurd, Ben laat deze op het scherm zien. Henk heeft bij een aantal regels in het HHR de opmerking geplaatst dat de omschrijving al in de statuten vermeld staat en dat je in het HHR alleen een verwijzing naar het artikel in de statuten moet zetten. Deze teksten worden vervangen door de verwijzingen naar het betreffende artikelnummer uit de Statuten. In het HHR bij Lidmaatschap staat het woord vergunning, dat mag er niet staan. Er moet staan schriftelijke toestemming. Dit hoort bij de sportvisser. Vergunning hoort bij de beroepsvisser.
HHR Overtredingen: volgens Henk mogen leden van een bepaalde afdeling geen overtreders aanpakken en moet het bestuur dit doen. De afdeling heeft volgens hem geen bevoegdheid. Overtredingen op reglementen die zijn opgesteld door en ten behoeve van een afdeling dienen echter in eerste instantie door die betreffende afdeling zelf te worden behandeld. In artikel 4 kunnen we wel de grens van de strafmaat van wat door de afdeling zelf mag worden afgehandeld anders differentiëren. Voorbeeld: de afdelingen mogen slechts een waarschuwing of berisping geven en overige straffen worden door het Algemeen bestuur opgelegd.
HHR Algemeen bestuur. In de statuten staat dat het huidige bestuur bepaald hoeveel bestuursleden er zijn. Volgens Henk staat er in de statuten “moeten”. Dit moet volgens hem aangepast worden naar “mogen”. De statuten zijn nagekeken. Dit staat er goed in.
HHR het aantal keer vergaderen: Dit komt niet overeen met de nieuwe statuten. Klopt, dit wordt aangepast.
HHR besluiten worden genomen door minimaal 3 bestuursleden. Dit komt niet overeen met de nieuwe statuten, klopt dit wordt aangepast.
Alle punten zijn besproken en aanpassingen worden zoals afgesproken gedaan.
Volgens de huidige statuten dienen er op de vergadering 2/3 van de leden aanwezig te zijn om te kunnen stemmen. Aangezien we 5138 leden hebben en er 39 leden aanwezig zijn zullen we binnen 4 weken een nieuwe vergadering moeten houden. Deze is bepaald op 14 april a.s. Het aantal dan aanwezige leden mag stemmen.
17. Commissie van beroep: volgens nieuwe statuten hebben we deze nodig. De commissie moet eventuele conflicten tussen leden en het bestuur beoordelen. Dit moet een onafhankelijke commissie zijn. We hebben drie personen nodig. Theo Mols, Gé Hendriks en Peter van Tilburg hebben zich hiervoor aangemeld.
18. Ontwikkelingen hervorming Sportvisserij Nederland (SVNL): SVNL is bezig met een organisatieontwikkeling. Ze willen kijken wat er nodig is om de organisatie te verbeteren. Deze is ongeveer 50 jaar oud. De federatie en hengelsportverenigingen (HSV) vinden hier iets van. Wat gaat er veranderen: er komt een onafhankelijk bestuur binnen SVNL. Jullie zijn nu lid van de HSV, in de toekomst word je ook lid van SVNL. Als een club nu iemand royeert kan deze persoon bij een andere verenging lid worden en verder gaan met zijn gedrag. Henk Embregts gaat staan en wil dit toelichten. Ze zijn sinds 2017 al bij SVNL bezig met de organisatieontwikkeling voor de landelijke hengelsport. Er liggen een aantal scenario’s op de plank. 1e is niets doen, 2e is federatie en SVNL doen veel hetzelfde, centraal beter regelen en decentraal bij de federatie regelen. 3e bestuurlijke vernieuwing want WBTR staat niet toe dat iemand 2 petten op heeft. Vooruitlopend op stap 4: dubbele lidmaatschappen geeft problemen bij misdragingen. Lid is niet alleen lid van een HSV maar ook van SVNL. Scenario 5: worden de zeven federaties en Sportvisserij Nederland samengevoegd tot één nieuwe ondersteunende organisatie (fusie) met een eigen taak op het gebied van (inter)nationale en regionale belangenbehartiging. En vóóral activiteiten ter versterking, verbinding en ondersteuning -vanuit de regio (nabijheid) en landelijk- van de basis van de hengelsport -de sportvissers en de hengelsportverenigingen- staat in deze nieuwe organisatie centraal. Ook leidt het tot één uniforme afdracht en mogelijk besparingen ten gunste van de hengelsportverenigingen en/of sportvissers. Dit moet nog worden bepaald welke stappen er zullen worden gezet en in welke volgorde, dat is aan het bestuur van Sportvisserij Nederland.
19. Opzegging lidmaatschap federatie ZWNL. Met een drietal andere verenigingen zijn we tot de conclusie gekomen dat het niet goed meer werkt. Iedere verenging heeft punten opgeschreven waarom het niet meer werkt en dit blijken veelal dezelfde punten.
a. Bestuurlijke punten: er zijn droge verenigingen die mogen wel vispassen verkopen terwijl ze geen water en geen VBC hebben. Dit is oneerlijke concurrentie.
b. Stemmingen: als er door de aangesloten verenigingen met 72 % tegen een voorstel wordt gestemd, stemt het federatiebestuur in de alv van SVNL toch voor. Er wordt niet naar de leden geluisterd. Doordat de stemverdeling van de verenigingen bij de Federatie niet eerlijk is is bij de stemming over het overschot van €140.000 euro beslist dat dit niet terug gaat naar de verenigingen maar naar een subsidiepot. Als grote vereniging (circa 5000 leden x € 8,00) dragen wij veel bij aan deze pot, maar zien hier weinig voor terug.
c. De federatie stelt zich niet ten dienste van de verenigingen
d. Financieel: de hoogte van de afdracht is niet in overeenstemming met wat we er voor krijgen.
e. De federatie concurreert met de vereniging over het visrecht van wateren. Waterschappen geven alleen nog het visrecht als het water wordt ingebracht in de landelijke lijst.
We weten nog niet hoe dit verder gaat lopen. Binnenkort is er een gesprek met een afvaardiging van het bestuur van Sportvisserij Nederland.
Henk Embregts wil een reactie geven: Hij heeft respect voor de verschillende argumenten. Vanuit zijn federatieve werkzaamheden wil hij iets zeggen. Fons onderbreekt hem, hij is hier als lid van de RV en niet van de federatie. Henk geeft aan dan niets te zeggen maar wil nog wel even kwijt dat als wij het lidmaatschap opzeggen wij geen vispas meer krijgen en niet meer mogen vissen in de landelijke lijst van viswateren en ook de federatie Alm en Bieschbos zal in de toekomst naar SVNL overgaan. Pierre Cruijssen ontneemt Henk het spreekrecht. Dit wordt door de voorzitter weerlegt mits Henk alleen als lid van de RV spreekt.
Henk zegt als lid van de RV denk er nog eens goed over na.
Fons: het besluit van het bestuur is een goed overwogen besluit. Wat het bestuur zeker niet wil is geen vispas voor de leden. Dus als het niet anders geregeld kan worden blijven we lid van de federatie.
Jos van Engelen: wil weten wat SVNL hiervan vindt, en speelt dit alleen bij federatie Zuidwest Nederland of ook bij andere federaties. Is dit het einde van de federatie, dat is de vraag. Wij willen als vereniging serieus genomen worden en niet alleen melkkoe zijn.
Jos Schilders denkt dat dit einde van de federaties kan zijn. Want als SVNL dit goedkeurt kunnen er bij andere federaties ook problemen ontstaan.
Als SVNL hier niet mee akkoord gaat blijven we bij Zuidwest NL.
Jos van Engelen: SVNL heeft toch al te kennen gegeven dat ze niet blij zijn met de federaties. We betalen veel geld en krijgen er niets voor terug.
Henk Embregts: volgens de huidige statuten kan het besluit niet genomen zijn, want volgens de huidige statuten kunnen wij ons lidmaatschap niet opzeggen.
Fons waar het eigenlijk om gaat is dat er weinig federaties naar scenario nummer 5 willen gaan. Wij willen graag een regio zijn, onder SVNL.
Theo Mols denkt dat het goed is om deze weg te bewandelen. Mocht het volgend jaar niet lukken, wellicht worden ze wakker bij de federatie en verandert er wel iets.
De opzegging betreft 4 verenigingen met in totaal 40.000 leden.
In de huidige situatie is de federatie autonoom. SVNL heeft niets te zeggen bij de federatie. Daar komt nog bij dat dezelfde personen in het bestuur van de federatie en bij het bestuur van SVNL zitten. Zaterdag 19 maart is er een bijzondere ALV van SVNL: en die voorziet erin om 7 onafhankelijke bestuurders aan te stellen. Daarmee komt er een onafhankelijk bestuur dat de federaties vertegenwoordigt.
Wietse van Alten, lid RV, medewerker van federatie ZWNL schrikt hoever we met zijn allen gekomen zijn. Hij is blij met het bericht van Fons dat we in de vispas willen blijven. Ik wil uit de discussie blijven maar we moeten met zijn allen nadenken dat we niet verdeeld raken want de hele politiek is niet voor sport met dieren. Hij heeft zijn dienstverband bij de federatie om privéredenen opgezegd, maar hoopt echt dat we de goede weg gaan vinden in het belang van de hengelsport.
Fons dankt voor de aandacht. Het is een stap voor leden en hengelsport die een vervolg zal krijgen.
20. Nieuwe vijver: het bestuur heeft een businessplan gemaakt, gesprekken gevoerd met diverse politieke partijen. Gemeente heeft gezegd dat de weg in principe vrij is voor de vijver. Ben laat een plaatje zien wat het zou kunnen worden. Uitslag gemeenteraad Tilburg betekent dat Groen Links en partij van de dieren nu toch uitgenodigd moeten worden om ons plan te presenteren. Wordt het eenzelfde vijver, als bv Centaurusweg, waar iedereen op kan of wordt het een omheinde vijver. Bedoeling is omheind, voor leden van de RV, andere mensen betalen voor een dagje vissen.
21. Problemen Centaurusweg: Vijver moet leeg omdat er plastic in de sliblaag zit. Helaas door het late bericht zijn we de vijver voor de rest van het jaar kwijt. Morgenochtend om 09.00 uur gaat de vis eraf. Deze wordt verdeeld over diverse vijvers.
22. Rondvragen:
Wil van Hautum: In Esbeek is er vorig jaar een karperdag georganiseerd, kan dat dit jaar weer?
Waarschijnlijk komt er weer een Ruischvoorndag . Dan kan dat dus weer.
De otter is aan opmars bezig. Wat kunnen we hier aan doen? Hij is in de buurt van Eindhoven en bij de Dommel al gesignaleerd. We kunnen alleen onze eigen wateren beveiligen. En zijn daar al mee bezig met onderzoek naar wat dat inhoudt.

Theo Mols: Commissie van beroep. Wordt deze voor een tijdsduur ingesteld. Er staat een termijn voor. Dit wordt in de statuten en/of HHR opgenomen.
Remco: Surfplas: Er zwemmen daar meervallen rond. Wat gebeurt ermee? Meerval is ook een beschermde diersoort. Een onverlaat heeft daar meervallen uitgezet. Probleem hoe krijg je ze er af. Zet je geen vis meer uit, heb je over een paar jaar een lege put. Als een lid een meerval vangt kun je hem op het kanaal uitzetten, alleen mogen we dit niet zeggen. De grootste die er nu zwemt is circa 1.70 meter.

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering. Fons dankt iedereen voor de aanwezigheid en de volgende vergadering is op 14 april, i.v.m. stemming voor de nieuwe statuten.

Verslag van de extra Algemene Ledenvergadering van 14 april 2022.

Notulen 2e Algemene Leden Vergadering 2022 KEHV de Ruischvoorn Tilburg

Dit zijn de notulen van de 2e Algemene Leden Vergadering 2022 welke is gehouden op donderdag 14-04-2022 om 20:15 uur in het verenigingsgebouw aan de Centaurusweg.

1. Om 20.15 uur opent de voorzitter de vergadering.
2. Mededelingen: Deze extra vergadering wordt gehouden omdat bij de 1e ALV op 17 maart j.l. een voorstel is gedaan om de statuten van de vereniging te veranderen.
Omdat daar niet het volgens de oude toen geldende statuten benodigde quorum (2/3 van het aantal geregistreerde leden per 1-1-2022) is gehaald moest er een nieuwe ALV worden gehouden, waarbij als twee derde van het aantal AANWEZIGE leden voor de aanpassing stemt, deze aanpassing akkoord zou zijn.
3. Vaststelling van de agenda: Voorgestelde agenda is akkoord.
4. Aanpassen Statuten. Voorzitter stelt voor om de statuten van de vereniging geheel te vernieuwen. Hij brengt ter stemming de concept statuten gemaakt door Notaris Hoekstra en gekenmerkt met het nummer: KN/HJ/184344. 15 van de 17 aanwezige leden stemmen voor aanpassing van de statuten. Daarmee is de vereiste meerderheid behaald en zullen de statuten binnenkort bij de notaris definitief worden gemaakt.
5. Aanpassen Huishoudelijk Reglement. Bij nieuwe statuten hoort ook een nieuw Huishoudelijk Reglement. Op de 1e ALV zijn afspraken gemaakt over een aantal aanpassingen in het concept Huishoudelijk Reglement. Gemaakte afspraken zijn verwerkt in het nieuwe Huishoudelijk Reglement. De secretaris neemt deze aanpassingen tijdens de vergadering met de aanwezige leden door. Daarbij worden nog enkele opmerkingen van tekstuele aard gemaakt en wordt afgesproken dat ook die opmerkingen zullen worden verwerkt in het definitieve Huishoudelijk Reglement. Voorzitter brengt tot stemming het nieuwe Huishoudelijk Reglement, inclusief de tijdens deze vergadering genoemde aanpassingen. De aanwezige leden stemmen unaniem voor deze aanpassing van het Huishoudelijk Reglement. Daarmee is het nieuwe Huishoudelijk Reglement aangenomen en zal ingaan zodra de nieuwe statuten door de notaris zijn getekend. (i.v.m. koppelingen tussen Statuten en HHR kan dat pas daarna).
6. WVTTK en Rondvraag. Er is niemand die nog gebruik wil maken van de rondvraag.
7. De voorzitter sluit deze extra Algemene Ledenvergadering om 20.45 uur.

Notulen gemaakt door:
Ben Stoopen, Secretaris KEHV de Ruischvoorn Tilburg


5. Herdenking van de ons ontvallen leden.


6. Huldiging vrijwilliger van het jaar 2022.


7. Jaarverslag Bestuur 2022.

Hierbij het jaarverslag 2022 van het Bestuur van KEHV de Ruischvoorn Tilburg.
2022 gaat de boeken in als het jaar waarin Corona er nog wel was, maar dat onze activiteiten daardoor niet meer werden gehinderd. Waar we in 2020 en 2021 diverse activiteiten moesten annuleren vanwege Corona of zelfs door een Lockdown, mocht nu alles gewoon doorgaan.
in 2022 hebben we als vereniging een paar belangrijke stappen gezet. Zo hebben wij, samen met nog 3 verenigingen, uit onvrede over ondersteuning vanuit de Federatie ons lidmaatschap voor één jaar opgezegd. Dat heeft heel wat stof doen opwaaien en zelfs het hoofdbestuur van Sportvisserij Nederland moest er aan te pas komen om de partijen weer bij elkaar te brengen. Inmiddels, vele overleggen verder, zijn we weer aangesloten bij de Federatie, simpelweg omdat we anders buiten de vispas zouden vallen. We zullen blijven opkomen voor onze belangen en zullen kritisch blijven op het maken en nakomen van gemaakte en te maken afspraken. Uiteraard met als achterliggende gedachte: het belang van onze leden.
Ook qua publiciteit hebben we een bewogen jaar achter de rug. Eerst kwamen we begin 2022 in de krant met een mooi artikel over onze wens om een visvijver te realiseren direct naast ons clubgebouw. Daarop kregen we veel positieve reacties, Één reactie daarop was minder positief. Immers de Partij voor de Dieren, die inmiddels in de Gemeenteraad van Tilburg zit, stelde aan het College van B&W de vraag of het aanleggen van die vijver verboden kon worden. Ook stelde die partij de vraag of de door ons te organiseren Jeugddag verboden kon worden. Mede door inbreng van ons bestuur van teksten die “dierenleed” wat afzwakten, werden beide raadsvragen van de PvdD met nee beantwoord. Zo werd onder meer aangegeven dat vissen het waarschijnlijk niet leuk vinden om gevangen te worden, maar dat het niet wetenschappelijk is vastgesteld dat het ook daadwerkelijk “dierenleed” is. Een van de voorbeelden daarbij was dat er regelmatig een vis wordt gevangen die dezelfde dag al een keer is gevangen en weer teruggezet.
Nog een belangrijke stap die we hebben gemaakt in 2022 is het vernieuwen van de Statuten en Huishoudelijk Reglement. Deze waren erg verouderd en omdat er een nieuwe wet WBTR door de overheid was bepaald werd het hoog tijd dat er nieuwe reglementen kwamen. Na heel veel typ- en leeswerk, overleg en afspraken maken konden we uiteindelijk in een noodzakelijke 2e ALV op 14 april stemmen over het nieuwe voorstel van Statuten en huishoudelijk Reglement. Beiden werden met meerderheid van stemmen aanvaard. Op vrijdag 6 mei zaten onze voorzitter en secretaris bij de notaris voor het ondertekenen van de nieuwe Statuten. Beiden zijn te vinden op onze website of in te zien op het clubhuis.

Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Fons Jonkers
Secretaris: Ben Stoopen
Penningmeester: Hans Schoenmakers (herkozen als penningmeester in de ALV)
Bestuurslid: Serge van den Brekel
Bestuurslid: Geert van Opheusden
Ledenadministratie en ondersteuning bestuur: Carin Wolfs.

Afdelingshoofden:
Activiteitenafdling: Theo Mols
Vliegvisafdeling: Evert-Jan Detz
Roofvisafdeling: Frank Verhoof
Ouderenafdeling: Gé Hendrickx
Karperafdeling: Wilbert Laros
Zeevisafdeling: Pierre Cruijssen
Jeugdafdeling: Ben Stoopen
Wedstrijdafdeling: Ad Verhoof
Controleurs: Johan de Werd
Baractiviteiten: Jos van Engelen
Beheer Magazijn: Theo Mols
Visstandbeheer: Theo Mols

Algemene ledenvergadering 2022:
De Algemene Leden Vergadering (ALV) was gepland op donderdag 17 maart 2022.
Omdat voor één van de agendapunten een minimaal aantal leden aanwezig had moeten zijn en dat aantal niet gehaald werd moest er een tweede ALV worden uitgeschreven. Om dan alsnog ongeacht het aantal aanwezige leden te mogen stemmen werd de tweede ALV op donderdag 14 april gehouden.

Activiteiten bestuur:
• Zittingavonden: De zittingavonden in het clubhuis worden nog regelmatig bezocht door leden. Vragen over de vergunningen en betalen via de meedoenregeling van de Gemeente Tilburg (en sinds 2022 ook Gemeente Dongen) en het verstrekken van de daarmee betaalde visvergunning liep naar behoren.

• Bestuursvergadering: Het hoofdbestuur is in 2022 bijna elke maand bijeengekomen voor een bestuursvergadering. Daarin zijn o.a. beleidsvraagstukken, ledenbestand, afdelingsactiviteiten, besluitvormingsstukken, viswaterbeheer en overige belangrijke en minder belangrijke zaken aan de orde geweest.

• Enkele belangrijke zaken die in 2022 o.a. zijn behandeld en/of besloten:
– Statuten en huishoudelijk reglement zijn vernieuwd.
– Vergunningen 2023 voorbereiden, aanpassen, samenvoegen, acceptgiro’s sturen,
inboeken, incasso’s opstellen, controleren, versturen, etc. Was allemaal tijdig uitgevoerd, waarvoor dank aan Carin Wolfs en bestuursleden.
– de wederverkopers van onze vergunningen ( Raven, Hertog, Fauna, Van Gool en
Vogelasiel) zijn regelmatig bezocht door de vaste contactpersoon binnen ons bestuur.
– Vissteigers in Biezenmortel. Omdat de offertes die we daarvoor hadden opgevraagd bijzonder duur uitvielen zijn we uitgekomen op het plan om zelf hout te kopen en het met vrijwilligers uit te voeren. Op die manier kunnen we het voor ongeveer 30% van de oorspronkelijke offerteprijs realiseren. Het hout is aangekocht en er wordt een planning gemaakt om alles te vervangen. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Ben Stoopen.
– Visuitzetting Quirijnstokpark, Centaurusweg.
– Energiemanagement. We hebben een slimme thermostaat geïnstalleerd. Daarmee kunnen we efficiënter omgaan met het energiegebruik door de tijden dat er verwarmd moet worden beter te plannen en vooraf te programmeren. We kunnen zelfs online de programmering aanpassen.
Ook hebben we een elektrische convectorradiator gekocht waarmee één ruimte kan worden verwarmd en waardoor we niet het hele gebouw hoeven warm te stoken bij een vergadering van slechts enkele mensen. Kortom dit alles zorgt ook voor een betere bewustwording.

• Overlegsituaties met diverse externe instanties:
De diverse instanties waar overleg mee is geweest:
– Overleg met Sportvisserij Nederland over diverse zaken, maar in het bijzonder veel over ons besluit om het lidmaatschap van de Federatie SZWN op te zeggen.
– Regelmatig is er overleg geweest met enkele grotere landelijke hengelsportverenigingen onder andere over de stand van zaken m.b.t. de bestuurlijke vernieuwing van SVN en de tegenwerking van de federatie SZWN op dat gebied. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in een aantal sessies met de voorzitter en de directeur a.i. van SZWN om samen te kijken hoe er verbetering kan worden aangebracht. Wij zijn, mede gedwongen omdat anders het verkrijgen van de vispas een probleem zou worden, met ingang van 1 januari 2023 weer lid geworden bij SZWN.
– Reguliere Overleggen met diverse afdelingen van Federatie Zuid West-Nederland
– Overleg met Gemeente Tilburg
– Jaarlijks overleg met Federatie Alm en Bieschbosch
– Jaarlijks overleg met Federatie De Dongestroom
– Omdat de Baroniesche Hengelaars de uitwisseling van viswater met ons hebben stopgezet is ook het jaarlijks overleg met hun gestopt.

• Overlegsituaties met diverse interne afdelingen:
– Kwartaaloverleg met afdelingshoofden van de diverse afdelingen
– Extra overleggen met separate afdelingen. Indien wenselijk of nodig worden er
separate overleggen ingepland met afdelingen of personen. In 2022 is daar geen
noodzaak voor geweest.

Ledenbestand 2022:
• Uitsplitsing Junioren / Senioren
1. Junioren:
– zonder vispas 0006
– met vispas 0341
– Totaal junioren 0347
2. Senioren:
– hoofdlid 3873
– sub/extra lid 0785
– Totaal senioren 4658
3. Totaal aantal leden 2022 5005

• Uitsplitsing naar leeftijd:
0 – 14 jaar 0400
15 – 20 jaar 0181
21 – 40 jaar 1463
41 – 60 jaar 1676
61 – 70 jaar 0777
71 – 80 jaar 0430
81 – 90 jaar 0077
91 – … jaar 0001
Totaal aantal leden 2022 5005

• Geografische uitsplitsing:
regio Tilburg 3999
regio Breda 0118
Overig Nederland 0723
België 0116
Duitsland 0038
Overig Europa 0011
Totaal aantal leden 2022 5005

Tot slot:
Een vereniging besturen en draaiende houden kun je niet alleen als bestuur, daarom zijn wij blij met de vele vrijwilligers die ons vaak belangeloos helpen en ondersteunen.
Wij hopen dat we ook in 2023 op de steun van die vele vrijwilligers kunnen rekenen.

Tot zover ons bestuurlijk verslag over het verenigingsjaar 2022 en voor al onze leden de wens: Blijf vooral gezond en blijf genieten van onze schitterende sport!

Namens het Bestuur van KEHV de Ruischvoorn,

Ben Stoopen

8. Jaarverslag Penningmeester 2022.

Inkomsten en uitgaven worden in detail door de Penningmeester tijdens de vergadering getoond en waar nodig uitleg over gegeven. Uiteraard is er ruimte tot het stellen van vragen, welke voor zover mogelijk tijdens de vergadering zullen worden beantwoord.


9. Begroting 2023.

De begroting voor 2023 wordt in detail door de Penningmeester tijdens de vergadering getoond en waar nodig uitleg over gegeven. Uiteraard is er ruimte tot het stellen van vragen, welke voor zover mogelijk tijdens de vergadering zullen worden beantwoord.

10. Bevinding van Kascontrole commissie.

Brief met dechargevoorstel, ondertekend door kascontroleleden.

11. Kiezen lid Kascontrole commissie.

Verkiezing lid kascontrole commissie. Huidige kascontrolecommissie bestaat uit
Frank Verhoof en Gé Hendrickx. Frank Verhoof is aftredend en Henk Embregts was reserve lid.
Voorstel is om Henk voor de duur van 2 jaar in de commissie op te nemen en een nieuwe reserve te kiezen.
Kandidaten kunnen zich aanmelden via mail op het emailadres:
info@ruischvoorn-tilburg.nl of voor of tijdens de vergadering bij het bestuur.

12. Vaststellen contributie 2024.

De kosten zijn ook voor onze vereniging fors hoger geworden. Iedereen weet wel van de fors gestegen energiekosten, maar ook de prijzen van verzekeringen, onderhoudskosten, etc. zijn fors toegenomen.
Verder zien wij al enkele jaren dat de portokosten ook een flinke onkostenpost is.
We willen daar deels op proberen te bezuinigen en deels door een kleine contributieverhoging weer op peil te komen. Een contributiestijging van 46 naar 50 Euro zal voor de meeste mensen geen probleem zijn, wij willen echter de stijging dit jaar beperken tot 2 Euro voor een Senior-lidmaatschap en dan indien nodig één of twee jaar later nog een verhoging van 2 euro door te voeren.

Voorstel is daarom om de contributie in 2024 als volgt te verhogen:
Senior van € 46,00 naar € 48,00
Senior met extra vispas van € 26,50 naar € 28,50
Junior van van € 15,00 naar € 16,00
Deze bedragen zijn exclusief inschrijfgeld

Verder willen wij omdat daar bijna geen gebruik van wordt gemaakt stoppen met het gratis junior-lidmaatschap.

Omdat de portokosten voor post naar het buitenland véél duurder zijn dan post in Nederland vinden wij dat de meerkosten betaald moeten worden door die buitenlands leden.
Dat betekent: Extra portokosten buitenlandse leden € 2,95

De dikke boekjes van SVN met de lijsten van ingebrachte wateren willen we vanaf 2025 niet meer automatisch verstrekken. Deze boekjes worden bijna niet meer gebruikt, omdat de Visplanner-App veel gemakkelijker werkt. Leden die persé zo’n boekje willen hebben kunnen die bij ons bestellen en ophalen of tegen betaling van de extra portokosten per post ontvangen.
Ook overwegen wij om met de andere organisaties waar we nu een vergunningenboekje van hebben te gaan bespreken om de boekjes ook te laten vervallen en alles via de visplanner-app te laten lopen.

Bij de vergunningen van 2024 zullen we bekend maken hoe wij dat vanaf 2025 definitief gaan realiseren.

13. Decharge bestuur voor 2022.

Zijn de aanwezige leden bereid nemen om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2022?


14. Verkiezing bestuur.

Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de secretaris Ben Stoopen en algemeen bestuurslid Geert van Opheusden Beide heren stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Aanmelden kan via mail op het emailadres: info@ruischvoorn-tilburg.nl

Voorzitter vraagt aan de vergadering of deze kandidaten bij acclamatie kunnen worden herkozen.

15. a) Jaarverslag activiteitencommissie.

Jaarverslag 2022 activiteitencommissie KEHV de Ruishvoorn te Tilburg.
Geacht bestuur, hierbij het jaarverslag van de activiteitencommissie.
2022 was een jaar met in de aanvang nog Corona waardoor de eerstgeplande kaart/dart avond niet kon plaatsvinden zoals vanouds zonder Corona maatregelen.
Gelukkig hebben we alle activiteiten wel kunnen uitvoeren.
We hebben vijf activiteiten kunnen uitvoeren.
1e 1 kaart dart avond
2e de paas en kerst bingo,
3e het organiseren van de vrijwilligersavond voor het bestuur.
1e De Kaart Dart avond welke op 11 november heeft plaatsgevonden. 46 personen waren aangemeld waarvan er helaas 4 afmeldingen kwamen.
Ook waren er uiteraard weer lekkere hapjes gemaakt door Maria, welke smaakvol werden genuttigd.
Het Jokeren, rikken, hoog-jassen en darten werd zoals altijd met passie gespeeld.
Er werd er in elke categorie een fles Schrobbelaer verloot.
2e De Paas/ Kerstbingo:
Paasbingo’’’15 April, rond de 80 inschrijvingen, hiervan toch ook enkele afmeldingen, griep blijft, 74 personen toch aanwezig.
Kerst bingo 78 aanmeldingen in werkelijkheid 62 personen aanwezig.
prijzen zijn gelijk gebleven, deze bingo hadden we een bijzonder iemand nl Maria de Roos die vanwege ziekte helaas moest afmelden.
Dan merken wij als activiteiten commissie wat Maria allemaal regelt voor de bingo en kaart/dart avonden. Met veel horten en stoten hebben Wim en ikzelf de boodschappen geregeld, Frank en Wim hebben de inpak momenten op zich genomen. De bingo hebben Wim en ikzelf gedaan daar Frank een roofvis avond had.
3e De vrijwilligersavond.
Doelstelling gezamenlijk lekker eten, drinken, bij elkaar zijn en iedere afdeling zijn passie toelichten. Er was afgestemd dat iedere afdeling zichzelf zou voorstellen in een korte uiteenzetting. Mogelijk ontstaat zo een kruisbestuiving en krijgt men interesse in elkaars activiteit.
Wij als activiteitencommissie hadden gekozen voor een bingo hierbij werd de nieuwe bingomachine natuurlijk uitgetest, een spel met een rijtje, twee rijtjes en drie rijtjes.
Drie mooie prijzen, enkele dubbele bingo’s en ieder had schik.
Elke afdeling had een presentatie, avond is prima verlopen, al bemerk ik dat er bepaalde personen vanuit de karper hoek blijven fitten op de gebeurtenis van 2021 waarbij iemand de toegang is ontzegd. Helaas maar ik hoop dat dit komende jaren niet escaleert gezien de mogelijke grote activiteit die we in 2023 willen gaan uitvoeren.
Vooral het eten was vorig jaar goed bevallen, daarom deze keer een koud buffet met warm Indische rijsttafel en met afsluitend een heerlijk toetje was de keuze geworden.
Ieder heeft zijn buikje goed rond gegeten en niemand kwam iets te kort.
De feestavond loopt dan tot middernacht door en is positief afgesloten.
Met dank aan het bestuur dat we dit elk jaar zo mogen opzetten en uitvoeren.
Hopelijk wordt 2023 een beter jaar en mogen we voldoende leden ontvangen.

Met vriendelijk groet de Activiteitencommissie, Th. Mols

15. b) Jaarverslag controleursafdeling.

Jaarverslag Controleurs
Bij het opmaken van deze Brochure was de tekst van deze afdeling nog niet afgeleverd bij het secretariaat.

15. c) Jaarverslag jeugdafdeling.

Jaarverslag 2022 Jeugdafdeling KEHV de Ruischvoorn

De jeugdcommissie bestond in 2022 uit: Ed Willems, Theo Mols, Ad Verhoof, Kees van den Broek en Ben Stoopen.
Eindelijk konden we dit jaar weer los. Na 2 jaren waarin Corona onze activiteiten dwarsboomde konden we dit jaar weer een leuke Jeugddag organiseren en ook ons jeugdkoningsvissen laten doorgaan.
Op 16 juli werd onze jeugddag gehouden. We hadden aan publiciteit vooraf niet te klagen, dankzij de partij voor de Dieren die onze Jeugddag wilde laten verbieden. Zij hadden daarvoor in de Gemeenteraad gevraagd of het College van B&W dat verbod wilde opleggen. En als zoiets in de gemeenteraad komt dan pikt de media dit op. Zo werd er een groot artikel in het Brabants Dagblad geplaatst. Gelukkig wist ons hoofdbestuur een aantal acties uit te zetten waardoor de Gemeenteraad niet inging op de vraag van de Partij voor de dieren en kon onze Jeugddag gewoon doorgaan.
42 kinderen hadden zich ingeschreven voor deze jeugddag en zij werden die dag niet alleen getrakteerd op leuke demonstraties en lezingen over de verschillende soorten hengelsport, maar werden ook verwend (misschien wel teveel) met snoep , suikerspinnen en popcorn.
De vangsten in de viswedstrijd s’middags vielen ietwat tegen, maar iedereen was blij met zijn of haar prijs.
Op 3 september werd vervolgens het jeugd-koningsvissen gehouden. Met 14 deelnemers was dat ook nu weer een lage opkomst. Er werd dit keer gevist in het Quirijnstokpark. Jeugdkoning werd Dax van Gestel met 16 vissen, tweede was Sylvano Pelders met 12 vissen en derde Hugo Brants met 11 stuks.
We zouden graag nog meer jeugdactiviteiten willen organiseren. We denken namelijk dat continuiteit en meer concreet elke week een Jeugdactiviteit houden er voor kan zorgen dat de jeugd meer betrokken raakt bij onze vereniging. Daarvoor zijn wij nog op zoek naar een of meer vrijwilligers die samen met ons bijvoorbeeld elke woensdagmiddag of zaterdagochtend de organisatie daarvoor willen opnemen.
Namens de Jeugdcommissie Ben Stoopen.

15. d) Jaarverslag karperafdeling.
Jaarverslag Karperafdeling 2022
Na 2 jaar niet echt onze grote evenementen georganiseerd te hebben, konden we afgelopen jaar langzaam weer alles op gaan starten.
We zijn met koningsdag begonnen met de “The Big Challenge” 45 koppels hadden zich ingeschreven om hun kunsten te vertonen aan het Wilhelmina kanaal. Ruim 30 kilometer parcours was er weer uitgezet.
De vangsten waren niet geweldig, maar het evenement na 2 jaar was weer zeer geslaagd. Wel mooi om te zien dat de vele vrijwilligers die voor corona ons altijd hielpen, nog steeds voor ons klaar staan (18 vrijwilligers)
In mei stond weer het EK voor junioren in Tsjechië op het programma. Stan en Jorn hadden zich afgelopen oktober geplaatst op een ingelast Jeugdweekend. De begeleiding van de mannen stond onder toeziend oog van Jeffrey Janssen en bondscoach Johan de Werd. Er werd gestreden tegen 12 andere nationaliteiten. Het Juniorenteam ving volle bak vis, maar omdat daar alleen de 3 zwaarste vissen tellen kwamen de mannen op een gegeven moment niet meer hoger. Desalniettemin een prachtige 7e plaats behaald.
Traditiegetrouw staat in Juni het jeugdweekend voor de deur. Na hard te moeten trekken om het vol te krijgen, hadden we toch weer 14 koppels die gingen strijden om dit jaar naar Tsjechië te mogen op daar het EK voor junioren te vissen in mei.
De uiteindelijke winnaars zijn Vince en Romano die dus zoals gezegd in mei naar Tsjechië gaan. Verder hebben we dat weekend weer kunnen genieten van de vele vrijwilligers (om precies te zijn 32) die voor ons altijd klaar staan.
In Oktober hebben we de Small Challenge gehouden. 8 koppels deden weer mee. Ondanks dat dit een vrij klein evenement is, wordt dit toch altijd goed gewaardeerd. Diverse deelnemers waren in de avond ook te gast op de vrijwilligersavond.
Voor het komende jaar staan bovenstaande evenementen ook weer gepland. Het JWK zit al vol. The Big Challenge inschrijvingen staan nog open. Hier hebben we dit jaar meer moeite mee om hem vol te krijgen.
Als extra hebben we voor dit jaar weer een lezing kunnen regelen. In november komt niemand minder dan Alan Blair (directeur van Nash) een lezing doen. Daarbij neemt hij ook Oli Davies mee die ook erg bekend is in Engeland.
Als laatste punt hebben we een bestuurslid erbij. Ton Verdijk is toegetreden tot de Karperafdeling. Ton zal de komende tijd het secretariaat overnemen van Roel, die het een jaartje rustiger aan gaat doen. Vervolgens zal Ton zich ook alvast inlezen in de te organiseren JEUGDCLINIC die we in 2024 willen organiseren.
Groet Wilbert Laros

15. e) Jaarverslag afdeling onderhoud vastgoed.
Jaarverslag beheer en onderhoud 2022.

Vanuit beheer en onderhoud worden diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.
Beheerders zijn : Henk Klijn, Theo Mols
Het team heeft de taak alles in en rondom het clubgebouw schoon te houden en daar waar noodzakelijk kleine aanpassingen te doen. Veel onderhoudszaken gebeuren door derden op contract basis.
Ook mogen we niet vergeten dat de leemputten worden onderhouden door Wil van Hautum, hiervoor heeft hij zijn eigen gereedschappen verkregen welk wij uiteraard samen uitwisselen indien noodzakelijk en die in een gezamenlijk onderhoudsbeurt meegaan.
Deze totale kosten worden niet door ons in een overzicht opgegeven maar direct aan penningmeester verstrekt om de facturen te voldoen.
Hieronder valt:
Het reinigen van pomp put en straatkolken op het terrein door de firma v Vucht.
Het ruimen van blad en vegen van parkeerterrein. Gemeente of diamant
Het onderhoud van diverse gereedschappen zoals bosmaaiers, bladblazer etc door van Iersel Oisterwijk.
Van al deze gebeurtenissen zijn de facturen bij de penningmeester ingeleverd.
We zitten uiteraard nu weer goed in de gereedschappen, voor het onderhoud zou ik willen voorstellen om 2500,– euro op te nemen in begroting 2023
Voor vernieuwen van defecten in en rondom het gebouw hebben we nu een probleem met de pomp put. Deze moet nodig gereviseerd worden wat ruim 5000 euro gaat kosten.

15. f) Jaarverslag ouderenafdeling.

Jaarverslag 55+ 50+ 2022

Na enkele Jaren met corona en de problemen erbij zijn we nu geland in een rustiger fase wat betreft 2022 dat heeft ingehouden dat we ons normaal programma hebben kunnen laten plaats vinden wat inhoud 10x 55+ en1x50+ wedstrijden hebben gevist.

De algehele prijsuitreiking heeft plaats gevonden 18 oktober.
Tijdens deze uitreiking hebben we ook stil gestaan wegens het overlijden van Mevr. van den Hoof en nog andere leden van de Ruischvoorn
Helaas had Mevrouw v IJzerlo andere afspraken om de bekers uit reiken.
Dus het bestuur heeft de uitreiking zelf ter hand genomen.

Zie hier de uitslag van de eerste 3 vissers
1e Ad Verhoof 19 punten met 10565 gram
2e Henk Klein 19 punten met 10412 gram
3e Kees vd Broek 23 punten met 8600 gram

50+ wedstrijd is gevist in de vijver Sweelinckpark
Sector A
1e Ben Stoopen 3 punten met 65 stuks
2e Ad vd Bruggen 3 punten met 36 stuks
3e Jos Schilders 6 punten met 34 stuks

Sector B
1e Ad Verhoof 2 punten met 26 stuks
2e Theo Mols 5 punten met 21 stuks
3e Jos Mommers 6 punten met 13 stuks

Verder hebben alle vissers zich geuit dat er wederom zeer slecht vis is gevangen in het Quirijnstokpark.
Wij als bestuur van de 55+ hopen dan wederom dat er iets aan gedaan gaat worden.

Gé Hendrickx Secretaris /Penningmeester.

15. g) Jaarverslag roofvisafdeling.

Jaarverslag roofvisafdeling 2022.
De roofvisafdeling heeft in 2022 verschillende activiteiten gehad. In de winter is er op de eerste dinsdag van elke maand een roofvis clubavond. Als het wat langer licht blijft gaan we vanaf 18.00 uur gezamenlijk vissen.
Op de jeugddag zijn we als roofvisafdeling aanwezig om de kinderen iets bij te brengen over het roofvissen.
Verder gaan we een dag Streetfishing in Den Bosch. En Amsterdam hebben we dit jaar voor de 2e keer onveilig gemaakt veel vis op dag 1 plusminus 40 stuks dag 2 was het minder plusminus 15 stuks, maar dat kan de pret niet drukken. Ons jaarlijkse roofvis weekend in de Alblasserwaard viel in december in het ijs alles dicht gevroren en in februari bijna hetzelfde maar de dooi viel in op woensdag zodat we vrijdag toch konden vissen en zaterdag was alles weer weg zodat we weer de nodige snoeken hebben kunnen vangen We hopen dat dit jaar weer een gezellige en visrijk roofvisjaar wordt.

Frank Verhoof.

15. h) Jaarverslag visstandbeheercommissie (VBC)

Jaarverslag VBC 2022

In mei moesten we plotseling de Centaurusvijver afvissen omdat die wegens vervuiling met plastic gebaggerd moest worden.
Bij de Gemeente was dit al langer bekend, maar doordat hier niet adequaat op is gereageerd en actie is ondernomen werden ze middels een dwangsom van het Waterschap gedwongen om dit snel te doen.
De giebels en voorns zijn uitgezet op het Quirijnstokpark, de gevangen karpers (ca 150 stuks) zijn uitgezet op de Surfplas, Oostplas en de Wolterbeekvijver.
De vijver is niet helemaal leeg geweest en er is nog een deel van de bezetting blijven zitten, voornamelijk voorn en nog wat karpers.
In mei werden we gevraagd door de Gemeente Goirle om de vijver aan de Hoogen Dries af te vissen.
Ondanks dat we daar geen visrecht hebben we toch onze medewerking toegezegd.
Omdat die vijver gewijzigd zou worden in een droge Wadi was dit noodzakelijk, helaas was het niet verantwoord om deze afvissing te doen door de grote hoeveelheid slib in de vijver, de gemeente heeft uiteindelijk een beroepsvisser ingeschakeld.
In november is de Centaurusvijver opnieuw bezet met ca 150 karpers, de kosten hiervan zijn door de Gemeente betaald.
In het Kromhoutpark, waar de vijver vorig jaar leeg is geweest ivm het vervangen van de folie, hebben de karpers die uitgezet zijn succesvol gepaaid en er zit dus veel kleine karper op.
In oktober is er een wedstrijd gehouden door de Wedstrijdafdeling, de gevangen karpertjes, ca 600 stuks zijn uitgezet op het Quirijnstokpark.
Op de leemputten te Esbeek is dit jaar weer blauwalg geconstateerd, oorzaak is waarschijnlijk de lage waterstand door de warme droge zomer.
We zullen proberen om dit voorjaar de waterstand zo hoog mogelijk te hebben door het schot in de afvoerpijp zo hoog mogelijk te zetten.
Fons Jonkers
Voorzitter VBC

15. i) Jaarverslag vliegvisafdeling.

JAARVERSLAG 2022 AFDELING VLIEGVISSEN

Clubavonden
Onze afdeling heeft om de andere week (in de even weken) op donderdag een vaste clubavond .

Deze avonden hebben naast een sociale functie , ook een inhoudelijke kant op gebied van vliegbinden en vistechnieken te ontwikkelen en te delen. Aan het einde van het seizoen en kalenderjaar wordt er jaarlijks een bindwedstrijd onder de leden gehouden of een andere activiteit die de avond specialer maakt. Met als hoofdprijs een prijs die gerelateerd is aan het vliegvissen. Het bezoeken van de clubavonden staat iedereen vrij, om eens te proeven en ervaren wat vliegvissen is. We spannen ons in, om met interessante onderwerpen nog meer leden of potentiële leden naar de vaste clubavonden te krijgen.
Betreffende het jaar 2022 stond de eerste helft van het jaar ook nog in het teken van corona. Maar de 2 e helft van het jaar hebben we onze activiteiten weer op kunnen pakken als vanouds.

Lezingen
Een aantal clubavonden wordt gebruikt om lezingen te houden .
Dit jaar hebben we een goed bezochte avond met Andre Miegies gehad en een lezing betreffende het vissen op reservoirs, met name in Nederland, maar in het buitenland, wijkt dit niet veel af de reservoirs in Nederland.

Gastbinden.
Dit jaar hebben we hebben we Andre Miegies als gastbinder ontvangen. Een interessante en goed bezochte avond over het vissen op baars in Nederland.

Donderdagavonden
Vanaf half Oktober 2022 zijn onze vaste clubavonden verplaatst naar de donderdagavonden. Echter lezingen worden wel op de maandagavonden gehouden.

Casten
Vanwege het feit dat het goed uitwerpen van een lijn nog niet zo eenvoudig is, worden er in de winterperiode iedere week op zaterdagmiddag van 15.30 tot 16.30. uur werplessen gegeven, momenteel geeft Evert-Jan de lessen.

Buiten de basisworpen worden ook de speciale worpen aangeleerd. Tevens werkt het ook om beginners en geïnteresseerden op een ontspannen manier kennis te laten maken met het vliegvissen. Dit jaar is er alleen op de in het najaar gecast.
We bieden ook altijd een proefles aan voor potentiële leden waarbij gebruik gemaakt kan worden van materiaal van de club.

Gezamenlijke activiteiten
Hieronder wordt o.a. verstaan het bezoeken van vliegvisbeurzen in Nederland en daarbuiten en gezamenlijke visdagen.
Dit jaar hebben we een gezamenlijke snoekdag gehad in de Alblasserwaard. Die, door zeker 12 deelnemers, een succesvolle dag genoemd mag worden. De dag is afgesloten met een hapje en een drankje in Goudriaan.

Daarnaast hebben we ook een wedstrijd van 3 verschillende dagen op reservoirs vissen georganiseerd, waar een mooi aantal leden aan deelneemt.
Ook hebben verschillende leden van de roofvisafdeling met gezamenlijke visdagen meegedaan en komen ze ook vliegen binden op onze vaste clubavonden. Een mooie ontwikkeling vinden wij zelf.
In December hebben we een goed bezochte wedstrijd avond gehad wie de meest identieke vliegen kan binden op haakmaat 20, met natuurlijk een winnaar.
Ondersteuning algemene clubactiviteiten van de Ruischvoorn.
Op de jeugddag geven we als vliegvisafdeling acte de préséance, om jeugdleden kennis te laten maken met het vliegvissen. Zoals het binden van een kunstvlieg en het werpen met de vliegenhengel. Echter dit jaar is dit niet het geval geweest. Dit vanwege het feit dat er geen vrijwilligers beschikbaar waren.

Website
Onze website wordt actief beheerd en gebruikt als informatiemedium naar onze leden.
Dit jaar is onze website helemaal aan de huidige eisen van de tijd bijgewerkt en opnieuw vorm gegeven. Daarnaast wordt vooraf een nieuwsbrief verstuurd over het thema op de betreffende clubavond. ( Vliegvissenruischvoorn.nl )
Al onze geplande activiteiten of andere interessante informatie wordt hier op geplaatst.
Ook verslagen , foto’s en filmpjes worden op de website geplaatst.
Vooruitzichten voor 2023
Voor het jaar 2023 zetten we onze activiteiten voort, met o.a. het vliegvissen op de reservoirs, een dag vissen in Monschau en weer interessante gasten met betrekking tot het zeebaarsvissen en binden van cdc vliegen.

We zien het komend jaar met vertrouwen tegemoet. Daarnaast zal dit jaar een algemene vergadering worden gehouden. Dit vanwege het feit dat John en Evert-Jan het stokje over willen dragen aan andere leden binnen de club. Daarnaast is het ook gezond om een van bestuur te wisselen.
Vliegvisafdeling de Ruischvoorn.


15. j) Jaarverslag wedstrijdafdeling.
Verslag wedstrijdcommissie KEHV de Ruischvoorn 2022.
De wedstrijdcommissie bestond in 2022 uit Ad Verhoof, Theo Mols, Henk Klijn, Kees van den Broek en Ben Stoopen.
Gelukkig hoefden we dit jaar geen wedstrijden te annuleren vanwege Corona.
Naast de wedstrijden op onze eigen wateren waren er ook weer de vis-uitjes en uitwisselingen met en bij onze Belgische vrienden van de Aalscholver, Emblem en Beerse.
De resultaten:
Voorjaarswedstrijd: Jos Kosters
1e Zomeravond wedstrijd Ad van der Bruggen
2e Zomeravond Tiny van Iersel
3e Zomeravond Remco Mols
Zomeravondkampioen: Remco Mols
Koning: Leon van Weert
Clubkampioen: Remco Mols
1e wedstrijd in Beerse Remco Mols
2e wedstrijd in Beerse Peter van Aarle
1e Vrije hengelwedstrijd Leon van Weert
2e Vrije hengelwedstrijd Jos Schilders
Najaarswedstrijd Kees van den Broek

Op basis van de 6 beste resultaten uit bovenstaande wedstrijden wordt bepaald wie Visser van het jaar is. Voor 2022 is dat geworden: Remco Mols.
Net als vorig jaar werd dit jaar weer een extra wedstrijd gevist in het kader van de Ruischvoorndag. Omdat er berichten waren binnengekomen dat in het Kromhoutpark erg veel kleine karpertjes waren geboren, werd besloten om deze wedstrijd daar te vissen en de gevangen vissen over te plaatsen naar vijvers waar de vangsten altijd wat minder waren. Bijna 600 vissen zijn zo verhuisd. Winnaar van deze wedstrijd werd Ad van der Bruggen.
De concourscommissie heeft voor 2023 weer een mooi wedstrijdrooster samengesteld, waarin er weer voor iedereen keuze voldoende is om voor leuke wedstrijden in te schrijven. Ik wil hierbij nog graag vermelden dat deze wedstrijden niet alleen voor de geregistreerde wedstrijdvissers zijn. Iedereen die lid is van onze schitterende visvereniging mag deelnemen aan deze wedstrijden.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden is beperkt tot slechts 6 Euro per wedstrijd en iedere deelnemer wint een prijs die minimaal de waarde heeft van het inschrijfgeld. Dus wij nodigen graag iedereen uit om eens een kijkje te komen nemen bij een van de wedstrijden of liever nog doe gewoon eens een keer mee. Ter afsluiting willen we nog graag de diverse vrijwilligers van onze vereniging bedanken voor hun hulp en assistentie bij onze diverse activiteiten. We kunnen dit niet allemaal alleen en waarderen jullie hulp bij het organiseren, voorbereiden, wegen etc. Bedankt!
Namens de Wedstrijdcommissie, Ben Stoopen.

15. k) Jaarverslag zeevisafdeling.
Jaarverslag 2022 Zeevisafdeling

Waarschijnlijk als nasleep van de Corona is er heel weinig animo meer voor het zeevissen. Waar een aantal jaren geleden door hete grote aantal deelnemers nog voor een goed plekje op de boot moest worden geknokt, zijn er nu vaak te weinig aanmeldingen om te kunnen gaan vissen. Immers met slechts enkele vissers een hele boot afhuren in onbetaalbaar.
Weinig aanmeldingen maakt het dus voor de personen die zich wel aanmelden erg lastig om nog te kunnen gaan vissen. Zij moeten dan het geluk hebben dat zij als “opstapper” met een ander gezelschap mee kunnen varen.
Voor de in augustus geplande bootvisdag (op de tong) was er zelfs helemaal niemand die zich had aangemeld.
De bootvisdag van 16 December heeft 3 vissers opgeleverd, die gelukkig wel als opstapper meekonden.
De redelijk hoge kosten en de slechte vangstberichten heeft mogelijke vissers ervan weerhouden om zich aan te melden.
Maar we laten de moed niet zakken en hopen dat er vanaf nu weer meer animo komt voor de zeevisserij.

16. Stand van zaken met betrekking tot de nieuwe visvijver.

Kort verslag over ontwikkelingen.

17. Ontwikkelingen hervorming Sportvisserij Nederland.

Ontwikkelingen met betrekking tot hervorming Sportvisserij Nederland.

18. Lidmaatschap Federatie Sportvisserij Zuid West Nederland.

We zijn per 1 januari weer lid geworden. Daarmee komt 2022 in de boeken als het jaar waarin we geen lid waren van de Federatie.


19. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.

Wie heeft er iets voor de rondvraag?

20. Sluiting van de vergadering.

Alle aanwezigen bedankt voor uw komst naar deze ALV en voor uw positieve bijdrage.