Vergaderbrochure ALV 2024

18 maart 2024 in Algemeen

 

Brochure Algemene Leden Vergadering KEHV de Ruischvoorn Tilburg
donderdag 21 maart 2024 

 

 

Samenstelling Bestuur: 

Voorzitter: Fons Jonkers 

Secretaris: Ben Stoopen  

Penningmeester: Hans Schoenmakers 

Bestuurslid: Geert van Opheusden 

Bestuurslid: Serge van den Brekel 

 

 

 

 1. Opening

 

 

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en opent de Algemene Leden Vergadering 2024 van KEHV de Ruischvoorn Tilburg. 

 

 1. Mededelingen

 

Voorzitter meld dat de notulen van deze vergadering worden gemaakt door Carin Wolfs. 

 

 1. Vaststelling vergaderagenda Algemene Ledenvergadering 21 maart 2024.
 1. Opening  
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling van de agenda 
 4. Vaststelling van het verslagen van de vorige ALV jaarvergadering d.d. 16 maart 2023 
 5. Herdenking van de ons ontvallen leden. 
 6. Huldigingen ereleden en bekendmaking van Vrijwilliger van het Jaar.  
 7. Jaarverslag bestuur. 
 8. Jaarverslag penningmeester. 
 9. Begroting 2024. 
 10. Verslag Kascontrole commissie. 
 11. Verkiezing lid kascontrole commissie. Huidige kascontrolecommissie bestaat uit
  Gé Hendrickx en Henk Embregts. Gé Hendriks is aftredend en Ed Willems was reserve lid. Voorstel is om Ed voor de duur van 2 jaar in de commissie op te nemen en een nieuwe reserve te kiezen. Kandidaten kunnen zich aanmelden via mail op het emailadres: info@ruischvoorn-tilburg.nl of voor of tijdens de vergadering bij het bestuur. 
 12. Vaststelling contributie 2025. 
 13. Decharge bestuur voor het gevoerde beleid in 2023 
 14. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de voorzitter Fons Jonkers en algemeen bestuurslid Serge van den Brekel. Beide heren stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur.  Aanmelden kan via mail op het emailadres: info@ruischvoorn-tilburg.nl 
 15. Jaarverslagen van de diverse afdelingen. 
 16. Stand van zaken m.b.t. de nieuwe visvijver 
 17. Onderhoudswerkzaamheden aan het pand. O.a. Plan voor opknappen kantine. 
 18. WVTTK en Rondvraag
  Vraag van DBH om samenwerking weer te hervatten? 
 19. Sluiting 

 

 1. Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 16 maart 2023

 

 1. Opening: de voorzitter Fons Jonkers opent om 20.04 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
  Aanwezig zijn 38 leden inclusief bestuur. Afwezig met kennisgeving Ad Leijer, Wil van Hautum, Ton van Geel en Theo Mols. 
 2. Mededelingen: geen mededelingen. 
 3. Vaststelling van de agenda: de agenda is akkoord.
 4. Vaststelling van de verslagen van de vorige ALV: We hebben vorig jaar 2x een ALV gehad i.v.m. wijzigen statuten. De leden krijgen de mogelijkheid om de notulen te lezen. Notulen 1e vergadering akkoord, goedgekeurd. Met dank aan Carin Wolfs. Notulen 2e vergadering, deze was nodig omdat er op de eerste vergadering niet genoeg leden waren om de nieuwe statuten aan te nemen, akkoord. Met dank aan Ben Stoopen. 
 5. Herdenking van de ons ontvallen leden: Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen voor de ons ontvallen leden, met name Ad van Hees, deze was jarenlang controleur bij de vereniging. 
 6. Vrijwilliger van het jaar: Mia van Engelen. Ze is terecht de vrijwilliger van het jaar. Helaas moet Mia om gezondheidsredenen haar werkzaamheden neer leggen, maar blijft ze wel betrokken bij de club. Mia bedankt voor je jarenlange inzet voor de club, we hopen je nog vaak te mogen ontmoeten in het clubhuis. Ze krijgt een mooie bos bloemen en een cadeaubon. 
 7. Jaarverslag bestuur: 2022 was een belangrijk jaar, o.a. opzegging SZWNL, SVNL heeft hierbij moeten onderhandelen zodat we toch de vispas konden blijven ontvangen. De PR heeft ook veel voor ons betekent, een mooi artikel over de vijver die we willen hebben heeft tot gevolg gehad dat de partij van de dieren vragen ging stellen over de vijver en over onze jeugddag. Verder hebben we in 2022 nieuwe statuten en HHR gemaakt. Beide staan op de website. Er worden nog verschillende taken van het bestuur besproken. Zoals de overleggen die we met verschillende instanties hebben gehad. Het overleg met de afdelingshoofden ieder kwartaal. Het ledenaantal wordt besproken en de vele vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet. Zonder vrijwilligers geen vereniging. 
 8. Jaarverslag penningmeester: Resultaten 2022, Hans licht toe hoe we dingen begroot hebben en wat de werkelijkheid is geworden. We hadden iets meer winst dan verwacht. Bestuurskosten hoger o.a. door de notariskosten. Huisvesting hoger door o.a. meer energiekosten en AED waarvoor we een abonnement hebben moeten afsluiten. Extra afschrijvingen, het bestuur heeft besloten om de aanbouw sneller af te schrijven in 10 jaar naar 25% restwaarde. Extra vergunningen, dus meer omzet. Baromzet is hoger, dit was na corona moeilijk in te schatten, en de bar kon eerder open. Vandaar de hogere omzet.
 9. Begroting 2023: Begroting 2023 gemaakt op basis van de kosten van 2022. De budgetten van de afdelingen zijn gelijk gebleven. Mochten ze echt niet toekomen dan kunnen ze bij het bestuur aankloppen, maar eerst zelf proberen meer geld te genereren.  Het resultaat zal dit jaar lager uitvallen omdat alle kosten hoger zullen zijn. De te verkrijgen subsidies (o.a. voor de steigers) zitten nog niet in de begroting verwerkt. 
 10. Verslag kascontrole commissie: Frank Verhoof en Ge Hendrikx hebben de kascontrole uitgevoerd en geen onregelmatigheden gevonden. Penningmeester Hans Schoenmakers wordt decharge verleend voor het jaar 2022. 
 11. Verkiezing kascontrole. Frank Verhoof is aftredend. Frank bedankt voor je inzet. Gé Hendrickx blijft nog een jaar lid. Henk Embregts was reserve lid en wordt nu opgenomen als lid. Ed Willems is nieuw reserve lid. 
 12. Vaststelling contributie 2024, omdat de kosten zijn gestegen en om ervoor te zorgen dat we kunnen blijven doen wat we altijd doen, vraagt het bestuur om akkoord te gaan met een contributieverhoging. Het voorstel is om dat in 2 stappen te doen, een deel in 2024 en een deel in 2025 Voor 2024 geldt: Senior leden gaan van € 46,00 naar € 48,00. Extra leden gaan van € 26,50 naar € 28,50. Junior leden gaan van € 15,00 naar €16,00. De vraag of de vergadering ermee akkoord kan gaan wordt positief beantwoord. Ed Willems vraagt waarom er verhoogd moet worden. Er is nog steeds winst. Antwoord: We moeten zorgen dat we financieel gezond blijven. En bij calamiteiten nog iets kunnen doen. Alle kosten gaan omhoog dus moet en we de prijs van de vergunning verhogen om in de pas te blijven. Dikke boekjes worden vanaf 2025 niet meer automatisch verstrekt. We gaan komend jaar de leden vragen wat ze willen. Zelf komen ophalen of betalen voor de portokosten. Toevoeging van Carin: SVN vraagt nieuwe online leden € 5,00 voor het dikke boekje. Het is nog maar de vraag of we in de toekomst het boekje nog gratis krijgen. Hier hebben we pas antwoord op als we het nieuwe boekje krijgen.
 13. Decharge van het bestuur voor 2022: De aanwezigen zijn hiermee akkoord. Dank aan het bestuur voor hun inzet.
 14. Bestuursverkiezing: Ben en Geert zijn aftredend. Beide zijn herkiesbaar. Beide worden bij acclamatie herkozen. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten gemeld.
 15. Verslagen diverse afdelingen: De leden krijgen de gelegenheid om de verslagen op het scherm te lezen.
 16. Nieuwe visvijver: Het bestuur is nog in overleg met gemeente, het plan ligt er nog steeds en er zijn nog steeds mogelijkheden. Het zal uiteindelijk gaan om geld. De gemeente is op zoek naar een plek om een retentie vijver aan te leggen. We gaan nu in gesprek over een combinatie van deze twee plannen. Voor ons zou dat kunnen betekenen dat wij alleen de meerkosten moeten betalen om er een visvijver van te maken. De gemeente zoekt nu uit wanneer ze starten met het project, de projectleider zou dan contact met ons opnemen.
 17. Ontwikkeling hervorming SVN: Er zou een reorganisatie moet komen van SVN. De wet WTBR heeft ervoor gezorgd dat er geen bestuursleden met dubbele petten mogen zitten. De federaties hebben veel weerstand om te reorganiseren, voorlopig zal er dus weinig veranderen.
 18. Lidmaatschap SZWN: Peter Hamers vraagt wat er terecht gekomen is van onze bezwaren. We moeten lid blijven om ervoor te zorgen dat onze leden een vispas kregen. Peter zegt dat hij vorig jaar toch een vispas heeft gehad. Dit was een uitzonderingspositie waarvoor de (toenmalige) directeur van SVN heeft gezorgd. Om ervoor te zorgen dat de leden in 2023 wel een vispas kregen moesten we weer lid worden van SZWN. Van de 4 verenigingen die opgezegd hadden zijn er 3 die hun afdracht nog niet betaald hebben. Wij hebben wel de afdracht betaald met de clausule dat als de andere verenigingen in het gelijk worden gesteld wij ook gecompenseerd worden. Hierover loopt een kortgeding.  Veel is hetzelfde gebleven, besluiten worden genomen zonder toestemming van de verenigingen. De nieuwe ad-interim-directeur doet wel meer voor de verenigingen, maar er moet nog een nieuwe directeur komen, en we moeten maar zien wat er dan gebeurt. Jos Schilders vindt het apart dat die drie verenigingen nog niet betaald hebben. Hij wil graag de uitslag van het kort geding weten. Toevoeging Ben Stoopen: De verenigingen hebben het deel van de vispas wel betaald maar de federatieve afdracht niet.
 19. Rondvraag: Ed Willems: Hij wil graag terugkomen op punt 16. Wat is het punt waarom er nog geen vijver is? Is het financieel of is het de gemeente. De grond is door de Gemeente gereserveerd voor het plan van de visvijver. Financieel moet het opgenomen worden in de begroting van de gemeente. Het gaat om veel geld, maar het bestuur doet niets wat niet verantwoord is. Het overleg kost tijd. Het bestuur wil met het 100-jarig bestaan graag een vijver hebben. Ed Willems wil het bestuur bedanken voor de inzet. Harrie Heefer: In het visblad roept SVN op om te melden als Partij van de Dieren binnen jouw gebied actief zijn.  Zodat zij actie kunnen ondernemen. Moeten we daar iets van vermelden op de website? Fons antwoord dat hij over de verkiezingen en op wie je het beste wel of niet kunt stemmen op de website en facebook heeft geplaatst. Volgens Fons is het maar beperkt gelezen. Ton Verdijk: Onderschat niet wat er met je melding gebeurt. Jouw stuk wordt door gedeeld, zodat het naar bijna heel Nederland gedeeld is. Kees v.d. Broek: Vraagt zich af of er niet een rondje vanaf kan, het gaat goed met de club. Het bestuur is akkoord. 
 20. Sluiting: Om 21.36 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 

 

 

 1. Herdenking van de ons ontvallen leden.

 

Er wordt 1 minuut stilte in acht genomen voor de ons ontvallen leden. 

 

 

                                              

 1. Huldiging vrijwilliger van het jaar 2023 en nieuwe ereleden.

 

 

             

 1. Jaarverslag Bestuur 2023.

 

Hierbij het jaarverslag 2023 van het Bestuur van KEHV de Ruischvoorn Tilburg. 

Na het jaar 2022, waarin we als bestuur van onze vereniging vele klusjes moesten opknappen, volgde er voor ons een iets rustiger jaar 2023. Dat wil niet zeggen dat we hebben stilgezeten.

Eerst moesten we nog wat zaken uit 2022 goed afronden: 

 • Herstel van het lidmaatschap van de federatie SZWN.
  Omdat in tegenstelling tot 2022, waarin we zonder lid te zijn van de federatie we de vispas gewoon hebben gekregen, zouden we in 2023 geen vispas ontvangen als we geen lid zouden zijn van de federatie. Hoewel er nog steeds geen definitieve oplossing was voor al onze problemen met de federatie hebben we toen moeten besluiten dat we in belang van onze leden het lidmaatschap toch maar weer moesten herstellen. 
 • Terugwinnen van wederzijds vertrouwen tussen federatie en vereniging
  Los van wat uit nog lopende rechtzaken zou komen (waarbij wij slechts zijdelings betrokken waren), vonden wij het toch goed om samen te komen en aan de relatie te werken. Maar volledig herstel zal nog wel even duren. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. 
 • Er zijn gesprekken gevoerd met verschillende mensen van de federatie, o.a. de directeur a.i., verenigingsadviseurs, belangenbehartigers, adviseurs beheer en onderhoud vijvers, etc. Wij kunnen constateren dat we meer aandacht van de federatie hebben gehad dan voorgaande jaren. Vooral de contacten met de beide verenigingsondersteuners van de federatie gaan goed. Onze vragen worden serieus opgepakt en waar mogelijk snel beantwoord.
   

Verder waren er enkele projecten die we in de loop van 2023 wilden afronden:  

 • Dat is niet helemaal gelukt, want het vernieuwen van de vissteigers in Biezenmortel is vanwege de te hoge waterstand niet gelukt. Waar in 2021 en 2022 de steigers helemaal droog kwamen te staan, bleef er in 2023 veel water staan, waardoor het niet te doen was om de steigers in eigen beheer te vernieuwen. We hebben nu een ander plan gemaakt waarmee we toch aan de slag kunnen, ook als er wat water blijft staan, dus we hopen dit project in 2024 helemaal af te ronden. 
 • In het Quirijnstokpark hebben we begin 2023 een vissenbos gemaakt. Het is de bedoeling om in 2024 er nog meer bij te plaatsen. Nu maar hopen dat dit een positief effect gaat opleveren voor de visstand in deze vijver. 

 

Ook werden er in 2023 een aantal nieuwe activiteiten opgepakt: 

 • Serge van den Brekel, Theo Mols en Ben Stoopen hebben in 2023 de cursus Praktisch visvijverbeheer gevolgd. In 2024 zal deze cursus worden afgesloten en we hopen dat wat daar geleerd is ons ook gaat helpen bij het oplossen van sommige problemen zoals bijvoorbeeld de visstand en daaraan gekoppelde vangsten in het Quirijnstokpark. 
 • Begin 2024 kwam de boodschap binnen dat Johan de Werd ging stoppen als afdelingshoofd van de Controleurs. Johan ging zijn geluk zoeken in Frankrijk. Na een oproep op de controleurs-App met de vraag wie de taken van Johan wilde overnemen heeft uiteindelijk Leon de Nijs zich daarvoor aangemeld.  
 • In maart 2023 hebben wij onze Horeca-vergunning vernieuwd. Deze stond nog op naam van Jan van Kester en Jos van Engelen. Geert van Opheusden heeft eerst de horeca-opleiding gevolgd, examen gedaan, diploma gehaald en voortaan staat de horecavergunning dus op naam van Geert  en Jos. 
 • Begin april ontdekten we dat de pomp in de rioolput stuk was. Volgens de contracten die destijds bij overname van het pand waren afgesloten met de Gemeente, is de rioolput met pomp ook eigendom van ons, maar zat de voeding aangesloten bij de Scouting. Een gespecialiseerd bedrijf heeft een nieuwe pomp geleverd, wij hebben in eigen beheer de voeding omgelegd van de scouting naar onze aansluiting en gaan afspraken maken met de scouting over de verdeling van de kosten. 

 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter: Fons Jonkers  

Secretaris: Ben Stoopen (herkozen als secretaris in de ALV) 

Penningmeester: Hans Schoenmakers  

Bestuurslid: Serge van den Brekel  

Bestuurslid: Geert van Opheusden (herkozen als bestuurslid in de ALV) 

Ledenadministratie en ondersteuning bestuur: Carin Wolfs.
 

 

Afdelingshoofden: 

Activiteitenafdling: Theo Mols 

Vliegvisafdeling: Evert-Jan Detz 

Roofvisafdeling: Frank Verhoof 

Ouderenafdeling: Gé Hendrickx 

Karperafdeling: Wilbert Laros 

Zeevisafdeling: Pierre Cruijssen 

Jeugdafdeling: Ben Stoopen 

Wedstrijdafdeling: Ad Verhoof 

Controleurs: Leon de Nijs 

Baractiviteiten: Jos van Engelen 

Beheer Magazijn: Theo Mols 

Visstandbeheer: Theo Mols 

 

 

Activiteiten bestuur: 

 1. Zittingavonden:
  De zittingavonden in het clubhuis worden nog regelmatig bezocht door leden. Vragen over de vergunningen en betalen via de meedoenregeling van  de Gemeente Tilburg en Gemeente Dongen en het verstrekken van de daarmee betaalde visvergunning liep naar behoren.
 2. Bestuursvergaderingen:
  Het hoofdbestuur is in 2023 bijna elke maand bijeengekomen voor een bestuursvergadering.  Daarin zijn o.a. beleidsvraagstukken, ledenbestand, afdelingsactiviteiten, besluitvormingsstukken, viswaterbeheer en overige belangrijke en minder belangrijke zaken aan de orde geweest.
 3. Enkele belangrijke zaken die in 2023 o.a. zijn behandeld en/of besloten: 
 • Vergunningen 2023 voorbereiden, aanpassen, samenvoegen, acceptgiro’s sturen, inboeken, incasso’s opstellen, controleren, versturen, etc.  Was allemaal tijdig uitgevoerd, waarvoor dank aan Carin Wolfs en bestuursleden. 
 • De wederverkopers van onze vergunningen (Hertog, Fauna, Van Gool en
  Vogelasiel) zijn regelmatig bezocht door de vaste contactpersonen binnen ons bestuur.
  Natuurlijk waren we allemaal onaangenaam verrast toen wij begin januari te horen kregen dat Raven Hengelsport failliet was verklaard. Het is jammer dat een voor onze regio belangrijke hengelsportwinkel er niet meer is.
  Ook het nieuws dat er bij Hertog Hengelsport was ingebroken heeft impact veroorzaakt en ook dat was voor ons een domper, want zowel het faillissement van Raven, als de inbraak bij Hertog heeft ons als vereniging wat schade opgeleverd in de vorm van verlies van vergunningen en gestolen geld van reeds verkochte visvergunningen. Dat staat natuurlijk in schril contrast ten opzichte van het verlies voor beide ondernemingen, maar het kost ons uiteindelijk toch geld. 
 • In de vijver van de Centaurusweg, ook wel Rattenvijver genoemd, is begin dit jaar, na het uitbaggeren van een deel van de vijver, met financiële steun van de Gemeente Tilburg en SZWN weer vis uitgezet, ruim 150 karpers zijn er uitgezet.  
 • Voor de eerste keer hebben wij dit jaar meegedaan aan de Rabobank clubsupportactie, hoewel we op verschillende manieren de aandacht van onze leden daarop hebben gevestigd viel het aantal deelnemers ons erg tegen. (slechts 18 van onze 5019 leden hadden op ons gestemd. Dat kan beter en we proberen dat dus volgend jaar nog beter te promoten. Hier alvast een oproep: Als je een bankrekening bij de Rabobank in onze regio hebt dan kun je jezelf ook als lid van de Rabobank laten registreren. Dat kost jou persoonlijk helemaal niets (behalve wat tijd om je aan te melden), maar kan ons als vereniging wel helpen om bepaalde plannen te verwezenlijken. Als je eenmaal lid van de Rabobank bent, dan mag je meestemmen op jouw favoriete verenigingen. (Wij hopen dat je dan Ruischvoorn stemt, want elke stem levert ons geld op). 
 • Al enkele jaren leeft het idee om onze kantine een wat meer eigentijds gezicht te gaan geven. Wij zijn in 2023 gestart om daar eerst een conceptplan en globale begroting voor te maken, die kunnen dienen als basis voor het uiteindelijke project. Voor 2024 is gepland om het concept om te zetten naar een definitief plan en de daarbij behorende begroting. Dit “pimpproject” zal moeten worden gefinancierd uit onze algemene reserves. 
 • Als je al iets gaat doen aan de kantine dan ontkom je er niet aan om ook eens te kijken naar maatregelen in het kader van energiebesparing. We denken daarbij in eerste instantie aan het vervangen van de enkel glas buitenramen door dubbel isolatieglas, het vervangen van de oude gasgestookte geiser en het plaatsen van zonnepanelen. De kosten voor dit project “energiebesparing” moeten worden gefinancierd uit onze pot “onderhoudsreserves”, maar zal op termijn voor een groot deel worden terugverdiend door energiebesparing.
   
 1. Overlegsituaties met diverse externe instanties:
  De diverse instanties waar overleg mee is geweest: 
 • Sportvisserij Nederland over diverse zaken. 
 • Met enkele grotere landelijke hengelsportverenigingen. 
 • Met diverse afdelingen van Federatie Zuid West-Nederland. 
 • Gemeente Tilburg. 
 • Federatie Alm en Bieschbosch. 
 • Federatie De Dongestroom
   
 1. Overlegsituaties met diverse interne afdelingen: 
 • Kwartaaloverleg met afdelingshoofden van de diverse afdelingen. 
 • Extra overleggen met separate afdelingen. Indien wenselijk of nodig worden er
  separate overleggen ingepland met afdelingen of personen.
   

Ledenbestand 2023: 

 • Uitsplitsing Junioren /  Senioren
  Junioren:
  – zonder vispas 0002
  – met vispas 0315
  – Totaal junioren 0317
  Senioren:
  – hoofdlid 4292
  – sub/extra lid 0410
  – Totaal senioren 4702
  Totaal aantal leden 2023 5019
   
 • Uitsplitsing naar leeftijd:
  0    –  14 jaar 0315
  15  –  20 jaar 0221
  21  –  40 jaar 1386
  41  –  60 jaar 1690
  61  –  70 jaar 0787
  71  –  80 jaar 0520
  81  –  90 jaar 0096
  91  –  …  jaar 0004
  Totaal aantal leden 2023 5019 
 • Geografische uitsplitsing:
  regio Tilburg 4011
  regio Breda 0110
  Overig Nederland 0724
  België 0106
  Duitsland 0054
  Overig Europa 0014
  Totaal aantal leden 2023 5019 

 

 

 

 

Tot slot: 

Een vereniging besturen en draaiende houden kun je niet alleen als bestuur, daarom zijn wij blij met de vele vrijwilligers die ons vaak belangeloos helpen en ondersteunen. 

Wij hopen dat we ook in 2024 op de steun van die vele vrijwilligers kunnen rekenen. 

 

Tot zover ons bestuurlijk verslag over het verenigingsjaar 2023 en voor al onze leden de wens: Blijf vooral gezond en blijf genieten van onze schitterende sport! 

 

Namens het Bestuur van KEHV de Ruischvoorn, 

 

Ben Stoopen 

 

 1. Jaarverslag Penningmeester 2023.

 

Inkomsten en uitgaven worden in detail door de Penningmeester tijdens de vergadering getoond en waar nodig uitleg over gegeven. Uiteraard is er ruimte tot het stellen van vragen, welke voor zover mogelijk tijdens de vergadering zullen worden beantwoord. 

 

 

 1. Begroting 2024.

 

De begroting voor 2024 wordt in detail door de Penningmeester tijdens de vergadering getoond en waar nodig uitleg over gegeven. Uiteraard is er ruimte tot het stellen van vragen, welke voor zover mogelijk tijdens de vergadering zullen worden beantwoord. 

 

 1. Bevinding van Kascontrole commissie.

 

 

 

 

 

 

 1. Kiezen lid Kascontrole commissie.

 

Verkiezing lid kascontrole commissie. Huidige kascontrolecommissie bestaat uit
Gé Hendrickx en Henk Embregts. Gé Hendrickx is aftredend en Ed Willems was reserve lid.
Voorstel is om Ed voor de duur van 2 jaar in de commissie op te nemen en een nieuwe reserve te kiezen.
Kandidaten kunnen zich aanmelden via mail op het emailadres:
info@ruischvoorn-tilburg.nl of voor of tijdens de vergadering bij het bestuur. 

 

 1. Vaststellen contributie 2025.

 

Voor 2025 gelden de volgende kosten voor het continueren van het Ruischvoorn Lidmaatschap:
Junioren (op 1 januari 2025 nog geen 14 jaar oud) 17,00 Euro 

Senioren 50,00 Euro 

Senioren extra VISpas 30,50 Euro
 

Het van toepassing zijnde bedrag moeten dan wel vóór 1 april 2025 op de rekening van de Ruischvoorn zijn gestort. 

 

Senioren die op 1 april nog niet betaald hebben en toch lid willen worden, worden als NIEUW lid gezien en moeten 5,00 Euro extra administratiekosten betalen, dus totaal 55,00 Euro.
Ook degene die na 1 april een extra VISpas wil aanvragen moet het volledige bedrag van 55,00 Euro betalen en moet zelf bij Sportvisserij Nederland de “dubbele afdracht” terugvragen. 

3e hengel en nachtvergunning op Wilhelminakanaal en Oost- en Surfplas zitten in onze vergunning. Op alle andere wateren van onze vereniging is het dus verboden om met een 3e hengel of s’nachts te vissen. Voor overige wateren waar wij niet het visrecht hebben moet je die 3e hengel en nachtvergunning zelf regelen bij Sportvisserij Nederland.
Voor jeugdleden bedraagt de post administratiekosten 2,50 Euro en zij betalen dus 19,50 Euro als ze na 1 april een lidmaatschap aanvragen.
Het loont dus om ervoor te zorgen dat je vóór 1 april hebt betaald voor je lidmaatschap. Dat kan eenvoudig door een machtiging voor een automatische incasso af te geven. Met een automatische incasso wordt het abonnementsgeld begin november automatisch van je bankrekening afgeschreven en krijg je automatisch je nieuwe vispas en overige vergunningen vóór 1 januari thuisgestuurd.
Vanaf 2025 worden de boekjes van Sportvisserij Nederland met de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren niet meer automatisch gratis aan iedereen toegestuurd. Omdat bijna iedereen voortaan gebruik maakt van de visplanner lijkt ons dat ook niet nodig.
Leden die dat boekje nog wel willen hebben die moeten van tevoren aan ons aangeven dat men dat boekje nog wil ontvangen, dan kunnen wij die bestellen en kunnen zij dat boekje dan later gratis op de donderdagavonden bij ons op het clubhuis komen ophalen, of tegen voorafbetaling van de portokosten thuisgestuurd krijgen. 

 

 1. Decharge bestuur voor 2023.

 

Zijn de aanwezige leden bereid om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2023? 

 

 1. Verkiezing bestuur.

 

Bestuursverkiezing. Aftredend zijn de voorzitter Fons Jonkers  en algemeen bestuurslid Serge van den Brekel. Beide heren stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden bij het bestuur.  Aanmelden kan via mail op het emailadres: info@ruischvoorn-tilburg.nl 

 

Omdat er geen tegenkadidaten zijn aangemeld vraagt de voorzitter aan de vergadering of deze kandidaten bij acclamatie kunnen worden herkozen. 

 

 1. a) Jaarverslag activiteitencommissie.

 

Jaarverslag  2023 activiteitencommissie KEHV de Ruishvoorn te Tilburg. 

Geacht bestuur, hierbij het jaarverslag van de activiteitencommissie, bestaande uit Maria de Roos, Wim de Loos, Frank Verhoof en Theo Mols.
2023 was een jaar met weer normale gang van zaken, gewoon 2 x Kaart Dart avond, en Paas-Kerst Bingo, Gelukkig hebben we alles kunnen verzorgen. We hebben vijf activiteiten kunnen uitvoeren. 

1e 2 x kaart dart avond
2e de paas en kerst bingo,
3e het organiseren van de vrijwilligersavond voor het bestuur.
De Kaart Dart avonden, in Maart de normale bezetting, 3 november beduidend minder darters. Toch een leuke avond met ongeveer 38 personen. 

De Paas/ Kerstbingo:
Paasbingo’’’7 April, goede opgave van personen en op de dag zelf uiteraard enkele afmeldingen.
De kerst bingo daarentegen waren vooraf al duidelijk zichtbaar veel minder personen die hadden opgegeven. Met vereende krachten van andere commissies hebben we toch nog een redelijk aantal bij elkaar weten te brengen 79 personen aanwezig. Het waren weer gezellige avonden. De aanschaf van het bingo apparaat is nu echt van pas gekomen, de vaste Bingo man heeft helaas aangegeven dat hij helemaal is gestopt. Gelukkig hebben we in Broer Horsten (hij heeft het stoppen van de bingoman ook aan ons verteld) bereid gevonden om de nummers af te roepen, dus hier hebben we een financieel voordeel daar we Jan de Bingoman niet meer behoeven te betalen. Voor 2024 wil Broer dit ook verzorgen waarvoor dank. 

De vrijwilligersavond, Doelstelling gezamenlijk lekker eten en drinken. 

Uit het overleg met het bestuur was weer gekozen voor de oude opzet en alleen de geregistreerde vrijwilligers uit te nodigen. Dit zijn er ongeveer 45. Wij als activiteitencommissie hadden dit jaar gekozen dat wij vlees en vis met diverse salades zouden samenstellen en wij zouden voor de vrijwilligers het vlees en vis bereiden. Het verloop was voor ons een raar gebeuren. We hadden verwacht dat eenieder gewoon in de rij zou aansluiten en een stukje vlees of vis zou nemen, niks is minder waar, er zijn gewoon mensen die denken dat ze alleen zijn en laden gewoon 3 of 4 stukken vlees of vis op. Helaas maar het is niet anders. Daarom hadden Wim en ikzelf besloten om als laatste de biefstukjes te bakken. Dan hebben in ieder geval diegene die in het begin te kort hadden het lekkerste op het einde. Het was best wel wat werk in voorbereiding maar financieel in het voordeel. Wat ik miste was een woord van het bestuur aan de vrijwilligers. Nog wel aan Voorzitter aangegeven vooraf, maar denk dat dit er bij in is geschoten. Jammer. De feestavond loopt dan tot middernacht door en is positief afgesloten. Met dank aan het bestuur dat we dit elk jaar zo mogen opzetten en uitvoeren. Graag verzorgen we 2024 weer voor het bestuur, De opbrengst is minimaal maar in verhouding tot het aantal deelnemers meer dan voldoende. Het is ook niet de opzet om winst te maken maar leden buiten het visseizoen in het clubhuis te krijgen om op deze manier de banden aan te halen met de leden. 

Aantal leden die deelneemt ongeveer 260 personen. 

Met vriendelijk groet de Activiteitencommissie, voorzitter, Th. Mols. 

 

 1. b)  Jaarverslag controleursafdeling.

 

Jaarverslag Controleurs 2023 

Aantal controles: 

Er zijn 515 (geregistreerde) controles uitgevoerd door de controleurs van de vereniging. 

Bevindingen: 

 • 470 x Alles in orde 

Overtredingen: 

 • 22x Geen geldige vergunning 
 •  5x Nachtvissen waar dit niet is toegestaan 
 • 4x Teveel hengels gebruikt 
 • 2x Vissen in gesloten tijd 
 • 12x Anders (vispas niet tonen, auto op groenstrook, vis meenemen etc…). 

Opmerkingen: 

 • In een aantal gevallen is proces verbaal opgemaakt na inschakelen van BOA of Politie 
 • De BOA neemt actief deel aan de visserij controles in Tilburg 
 • De controles van de BOA worden niet geregistreerd, maar er is wel terugkoppeling naar de vereniging ( via whatsApp). 

Aandachtspunten 2024: 

 • Registratie van controles verbeteren 
 • Samenwerking met BOA 
 • Aanpakken terugkerende overtredingen  
 1. c)  Jaarverslag jeugdafdeling.

Jaarverslag 2023 Jeugdafdeling KEHV de Ruischvoorn         

             

De jeugdcommissie bestond in 2023 uit: Ed Willems, Theo Mols, Ad Verhoof, Kees van den Broek en Ben Stoopen. 

Op 8 juli werd onze jeugddag gehouden. 43 kinderen hadden zich ingeschreven voor deze jeugddag en zij werden die dag niet alleen getrakteerd op leuke demonstraties en lezingen over de verschillende soorten hengelsport, maar werden ook verwend (misschien wel teveel) met snoep , suikerspinnen en popcorn. In de pauze kregen ze allemaal lekkere broodjes en drinken.
s’middags werd er gevist in de Quirijnstokvijver, waar alle kinderen vis konden vangen. Daarna mochten de kinderen allemaal een leuke prijs uitkiezen. Iedereen was blij met zijn of haar prijs. 

Op 3 september werd vervolgens het jeugd-koningsvissen gehouden. Met 12 deelnemers was dat ook nu weer een lage opkomst. Er werd gevist in het Quirijnstokpark. Jeugdkoning werd Sylvano Pelders met 23 vissen, tweede werd Sam Bouw met 16 vissen en derde Thomas Dobbelaar met 14 stuks. 

We zouden graag nog meer jeugdactiviteiten willen organiseren. We denken namelijk dat continuiteit en meer concreet elke week een Jeugdactiviteit houden er voor kan zorgen dat de jeugd meer betrokken raakt bij onze vereniging. Daarvoor zijn wij nog op zoek naar een of meer vrijwilligers die samen met ons bijvoorbeeld elke woensdagmiddag of zaterdagochtend de organisatie daarvoor willen opnemen.  

 

Namens de Jeugdcommissie  Ben Stoopen. 

 

 1. d)  Jaarverslag karperafdeling.

 

 

Secretarieel jaarverslag Karperafdeling-Tilburg van dd 3 februari 2024: 

In opdracht van Vz Karperafdeling-Tilburg: Afd Vz Wilbert Laros  

Samengesteld en geschreven door Secr Karperafdeling Tilburg: Afd Secr  Ton Verdijk    

Samenstelling van onze afdeling is als volgt: 

Afd Vz Wilbert Laros 

 

Afd Secr Ton Verdijk 
Afd Penningmeester tot 2023 Edwin Heijmans  Afd Penningmeester vanaf 2024 John Weiitmans 
Alg Vz Ruischvoorn en Bestuurslid Fons Jonkers 

 

Bestuurslid Frank van Dal 
Bestuurslid en Media Roel de Laat 

 

Bestuurslid Franka Gorter per nov 2023 
Bestuurslid Dave Teeuwen per nov 2023 

 

 

 

Onderdelen van aandacht zijn in 2023 geweest: 

 • Afgelopen jaar, rond maart, hebben we onder onze leden en de wedstrijddeelnemers een enquête gehouden. De enquête was een interne peiling voor ons als afdeling of we wel op de goede weg waren met de door ons georganiseerde toekomstige evenementen. Uit deze enquête is gebleken dat we eea hebben moeten aanpassen.  De enquête uitslag is niet openbaar, maar heeft ons doen besluiten om sommige evenementen drastisch te herzien in de nabije toekomst. In dit verslag zullen we dan ook soms ingaan op deze veranderingen in de organisatie van evenementen.
    
 • We hebben afgelopen jaar weer een succesvolle organisatie gehad van het jaarlijks georganiseerde Jeugdweekend in samenwerking met HSV Philips te Veldhoven. Afgelopen jaar was dit van dd 23 juni 2023 tot en met 25 juni 2023. Zoals onze leden van ons gewend zijn was dit evenement wederom een groot succes, echter vanaf afgelopen jaar niet meer met de eigenschap dat de winnaar uitkomt tijdens het European Carp Championship for Juniors te Katlov. De organisatie van Katlov had besloten om veel te veel bijdrage te vragen voor inschrijvingen van teams en dat konden wij als vereniging ook niet meer dragen en is er besloten dat we niet deelnemen aan het ECCFJ. Door de vele afzeggingen was het niet meer rendabel voor de Katlov-organisatie  van het European Carp Championship for Juniors om door te gaan met dit evenement in 2023.
  Natuurlijk hebben we wel de koppels die de plaatsen 1, 2 en 3 hadden behaald, drie mooie koppelprijzen kunnen geven conform wat men van ons gewend is voor onze jeugd.
   
 • We hebben in 2023 wederom een geweldige organisatie verzorgd voor onze leden van de Big Challenge op 27 april 2023 tot en met 30 april 2023. De organisatie van de voorlopig laatste Big Challenge oude stijl, want na een gedegen onderzoek hebben we besloten om onze organisatie terug te zetten in een Challenge op 2 momenten in het jaar, rekening houdende met feestdagen, vakantiedagen e.d.
  Onze Big Challenge 2023 is wederom afgesloten met de prijsuitreiking van de koppels nummers 1, 2 en 3 tijdens een afsluitende lunch op onze locatie op de Centaurusweg 140 te Tilburg. De wedstrijd van 2024 staat dus in het teken van de Old School Challenge die gehouden wordt op 22 mei t/m 26 mei 2024 en op 13 sept t/m 15 sept 2024.
   
 • Ook hebben we dit afgelopen jaar weer een Small Challenge gehouden op 7 oktober 2023 Te Esbeek. Ook deze wedstrijd is door ons georganiseerd en was een groot succes met winnaars die de prijzen ter plekke hebben mogen ontvangen uit de handen van onze Alg Vz Fons Jonkers.
   
 • Afgelopen verenigingsjaar hebben we afgesloten met een lezing van Alain Blair en Oli Davis die beide bekend zijn vanuit het merk NASH. Het geheel was op 10 november 2023. Beide heren hebben de aanwezigen verrast met hun spontane presentatie. Voor Oli was het zelfs de eerste lezing voor zo’n groep.  

Onderdelen van aandacht in 2024: 

In 2024 gaan we geen jeugd karper wedstrijd organiseren, omdat onze vaste locatie te Veldhoven te kampen heeft gehad met een aanval van het Koi Herpes Virus aldaar. In plaats daarvan zullen we na 8 jaar wederom een zeer groot, bekend evenement houden voor de jeugd, namelijk de Jeugd Carp Clinic 2024. De eerste werving en aftrap heeft al plaatsgevonden om Carp Den Bosch op 19, 20 en 21 jan 2024. Vanaf dat moment zijn we in volle vaart begonnen met de gehele organisatie van het evenement op 13 okt 2024. In de loop van de komende perioden zal dit evenement gaan uitgroeien tot een groots evenement waar we in het verleden al landelijke bekendheid hebben gehaald.  

Ook in het kader van toekomstverwachtingen van de Karperafdeling Tilburg hebben we 2 nieuwe bestuursleden kunnen werven vanuit ons ledenbestand. Beide zijn bedreven in de organisaties van jeugd evenementen. De 2 nieuwe bestuursleden zijn al benoemd in de samenstelling van onze afdeling.  

Tot zover het secretarieel jaarverslag van de Karperafdeling Tilburg 2023.
We wensen als Karperafdeling Tilburg onze karper vissers een mooi verenigingsjaar toe en tot aan de waterkant. 

 

 

 

 

 1. e)  Jaarverslag afdeling onderhoud vastgoed.

Jaarverslag beheer en onderhoud 2023. 

 

Vanuit beheer en onderhoud worden diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. 

Beheerders zijn: Henk Klijn en Theo Mols. 

Het team heeft de taak alles in en rondom het clubgebouw schoon te houden en daar waar noodzakelijk kleine aanpassingen te doen. Veel onderhoudszaken gebeuren door derden op contractbasis. 

De leemputten in Esbeek worden onderhouden door Wil van Hautum en zijn team. Hiervoor heeft hij zijn eigen gereedschappen, welke wij uiteraard samen uitwisselen indien noodzakelijk en die in een gezamenlijk onderhoudsbeurt meegaan. Het doet deugd dat ondanks het steeds kleiner wordende aantal vrijwilligers er in het team van Wil nieuwe aanwas is gekomen door Tim Akkermans. 

De totale kosten van de onderhoudsafdeling worden niet door ons in een overzicht opgegeven maar direct aan penningmeester verstrekt om de facturen te voldoen. 

Hieronder valt:  

Het reinigen van pomp put en straatkolken op het terrein door de firma v Vucht. 

Het ruimen van blad en vegen van parkeerterrein. Voorbereiding door onze vrijwilligers en gebruik van veeg- en borstelwagen van de Gemeente of Diamant.  

Het onderhoud van diverse gereedschappen zoals bosmaaiers, bladblazer etc door van Iersel Oisterwijk. 

Van al deze gebeurtenissen zijn de facturen bij de penningmeester ingeleverd. 

We zitten uiteraard nu weer goed in de gereedschappen, voor het onderhoud zou ik willen voorstellen om 2500,– euro op te nemen in begroting 2024. 

Afgelopen jaar is de rioolpomp vervangen. De oude pomp was doorgebrand en moest worden vervangen door een nieuwe. Daarvoor was een bedrag begroot van 5000 Euro, maar door inzet van vrijwilligers en het meedenken door het bedrijf die de pomp heeft vervangen hebben we daar meer dan 3000 euro op kunnen besparen. En dan hebben we voor dat geld ook nog de voedingskabels omgelegd die waren aangesloten bij de scouting en nu zijn gekoppeld op onze eigen installatie. 

Omdat de oude afvalcontainer bij de leemputten in Esbeek door roest was aangetast, waardoor er grote gaten in zaten, hebben we besloten om die te vernieuwen. Wil en Tim hebben eind december via marktplaats een goede vervanger kunnen aankopen. Ook daardoor werden kosten bespaard van wel ruim 60% van de nieuwwaarde.  

 

Voor dit jaar staat vervanging van de sterk verouderde elektra-verdeelkast, het plaatsen van zonnepanelen en rolluiken en het vervangen van het enkel glas door isolatieglas op de planning. Geschatte kosten 12.000 euro. Deze investeringen zullen allemaal in een aantal jaren worden terugverdiend. 

 

Dames en Heren vrijwilligers, allemaal bedankt voor jullie inzet. 

 

 1. f)  Jaarverslag ouderenafdeling.

Jaarverslag 55+50+2023 

  

Ook dit jaar weer een normaal seizoen wat inhoudt dat we 10x 55+ en 1×50+ hebben gevist. 

De algehele prijsuitreiking heeft plaats gevonden op 17 Oktober. 

Dit jaar was Mevrouw van IJzerlo aanwezig om de prijzen uit te reiken aan de winnaars met bekers en natuurlijk een hartelijke kus. 

  

Zie hier de uitslag van de eerste drie van vissers van de 55+ wedstrijden. 

  

1e Jos Schilders met 16 punten en 11688 gram 

2e Henk Klijn met 17 punten en 14429 gram 

3e Tiny v Iersel met 24 punten en 15323 gram 

  

De 50+ is gevist in het Quiriijnstokpark. 

Sector A  

1e Ben Stoopen met 4 punten en 77 stuks  

2e Tiny van Iersel met 4 punten en 47 stuks 

3e Peter van Schaik met 8 punten en 40 stuks  

  

Sector B  

1e Ad Verhoof met 3 punten en 23 stuks 

2e Wim van Noort met 5 punten en 21 stuks  

3e Louis van Diessen met 6 punten en 13 stuks 

  

Verder hebben veel vissers wederom geklaagd van de extreem slechte vangsten in het Quirijnstokpark. 

Wij als bestuur van de 55+ vissers hopen dan ook dat er iets gedaan kan worden in de vorm van veel vis erbij anders gaan ook wij veel vissers kwijtraken. 

Gé Hendrickx Secretaris /Penningmeester 

 

 1. g)  Jaarverslag roofvisafdeling.

 

Verslag roofvisafdeling 2023. 

 

Op 10 en 11 februari hebben we het uitgestelde roofvisweekend van 2022 gevist.
7 vissers. Zowel de eerste als de tweede dag werden er 10 snoeken gevangen. 

In de winter is er elke 1 dinsdag van de maand clubavond in ons clubhuis.
Zodra de klok verzet wordt gaan we op die clubavonden vissen. 

Op de jeugddag hebben 2 roofvissers meegeholpen. 

Twee van onze leden hebben meegedaan aan de Streetfish-selectie-wedstrijd van de federatie SZWN. Daar behaalden zij de 5e plaats, wat tevens recht gaf op deelname aan het Nederlands Kampioenschap welke werd gehouden in Leeuwarden. Daar was het een moeilijke strijd en met 0 vissen waren ze geen kampioen maar wel een ervaring rijker. 

Tijdens het jaarlijks Streetfish-uitstapje gingen we dit jaar met 5 vissers naar Amsterdam waar elke dag goed vis gevangen werd. Gemiddeld 15 vissen per persoon. 

Het roofvisweekend 2023 werd dit jaar gehouden in het weekend van 8 en 9 december. De eerste dag met 7 vissers 15 snoeken gevangen en de tweede dag met 5 vissers 12 snoeken.
Op vrijdag zijn we met 8 personen bij Geert snoekbaars en spare-ribs gaan eten. De zaterdag weer op tijd om om te gaan vissen en hebben we tussendoor geluncht bij het Raadhuis in Goudriaan (erwtensoep met spek). s’Middags zorgde de regen ervoor dat er meer vis loskwam met als resultaat een 90+ snoek.  

Onder het genot van een hapje en een drankje hebben we ons jaar afgesloten bij het Raadhuis in Goudriaan.  

 

 

 1. h)  Jaarverslag visstandbeheercommissie (VBC)

 

Jaarverslag VBC 

 

Eind juni ging het mis in de Reeshof op diverse wateren na een heftige regenbui. 

De riool overstort is in werking getreden en dat in combinatie met de grote hoeveelheid waterplanten heeft waarschijnlijk gezorgd voor lage zuurstofwaarden. 

Slachtoffers waren veel kleine vissen, een paar snoeken en een twintig tal karpers. 

Er  zouden dit jaar ook twee vijvers worden afgevist omdat de folie vervangen moest worden, in het voortraject aangegeven dat dit voor het welzijn van de vissen het beste in het najaar moest gebeuren. 

De Kaukasusvijver kwam als eerste aan de beurt op 5 september terwijl het 30 graden was. 

Pogingen om het uit te stellen vanwege de hoge temperaturen liepen op niets uit, het project was nou eenmaal op die datum ingezet, erg jammer dat er niet werd geluisterd naar onze aanbevelingen om dit laat in het najaar te doen. 

Met Waterschap de Dommel was overeengekomen dat we de vissen uit konden zetten op de Berglandweg, een kleine 500 meter verder, helaas moest er snel gehandeld worden om vissterfte te voorkomen en was er geen tijd om exoten zoals zonnebaars en zwartbekgrondel zorgvuldig er tussen uit te halen. 

Dit is dus zeer nadelig voor de toekomstige visstand op deze vijver omdat er zeer veel kuit weggevreten zal worden en dat die exoten zich verder uit zullen gaan breiden. 

In totaal kwamen er een stuk of 50 karpers af, behoorlijk wat giebels en heel veel kleine vis. 

Opvallend was dat er geen maatvoorn en grotere brasem vanaf kwam, dit is een duidelijk teken van aalscholvervraat. 

Vier weken later kwam de Perosievijver aan de beurt, die vijver lag dus vrijwel helemaal dicht met een exotische eendenkroos, wat slecht is voor de zuurstofvoorziening van het water.  

De beroepsvisser heeft echt zijn best gedaan om vis te vangen, maar het bleek dus dat de vijver zo goed als visloos was, 2 mini snoekjes en een zeelt waren de enige vangsten. 

Beide vijvers zullen opnieuw met vis worden bezet, dit gaat vroeg in het voorjaar gebeuren omdat er door het leegmaken van de vijvers er weinig voedsel aanwezig zou zijn voor de vissen. 

 

Fons Jonkers 

Voorzitter VBC 

 

 

 1. i)  Jaarverslag vliegvisafdeling.

JAARVERSLAG 2023  AFDELING VLIEGVISSEN 

 

Clubavonden 

Onze afdeling heeft om de andere week  (in de even weken) op donderdag een vaste clubavond . 

 

Deze avonden hebben naast een sociale functie , ook een inhoudelijke kant op gebied van vliegbinden en vistechnieken te ontwikkelen en te delen.   Aan het einde van het seizoen en  kalenderjaar wordt er jaarlijks een bindwedstrijd onder de leden gehouden of een andere activiteit die de avond specialer maakt. Met als hoofdprijs een  prijs die gerelateerd is aan het vliegvissen. Het bezoeken van de clubavonden staat iedereen vrij, om eens te proeven en ervaren wat vliegvissen is. We spannen ons in, om met interessante onderwerpen nog meer leden of potentiële leden naar de vaste clubavonden te krijgen.  

Lezingen 

Een aantal clubavonden wordt gebruikt om lezingen te houden . 

Afgelopen jaar hebben we een goed bezochte avond gehouden, met Hans Bock. Het  thema was, het vissen op de Zeebaars, met de vlieg. Een zeer informatieve avond, over techniek en potentiële stekken langs onze Nederlandse kust.  

Gastbinden. 

Dit jaar hebben we hebben we Martin Westbeek, als gastbinder mogen ontvangen. Een leerzame  avond over het vissen met cdc vliegen en vooral het  binden van deze vliegen. Waaronder de Blow Torch.  

Donderdagavonden 

Vanaf half Oktober 2022 zijn onze vaste clubavonden verplaatst naar de  donderdagavonden. Echter lezingen worden wel op de maandagavonden gehouden.  

Casten 

Vanwege het feit dat het goed uitwerpen van een lijn  nog niet zo eenvoudig is, worden er in de winterperiode iedere week op zaterdagmiddag van 15.30 tot 16.30. uur werplessen gegeven,  momenteel geeft Evert-Jan de lessen.  

Buiten de basisworpen worden ook de speciale worpen aangeleerd. Tevens werkt het ook om beginners en geïnteresseerden op een ontspannen manier kennis te laten maken met het vliegvissen.  Dit jaar is er alleen op de in het najaar gecast. 

We bieden ook altijd een proefles aan voor potentiële leden waarbij gebruik gemaakt kan worden van materiaal van de club.  

Gezamenlijke activiteiten 

Hieronder wordt o.a. verstaan het bezoeken van vliegvisbeurzen in Nederland en daarbuiten.     

Daarnaast hebben we ook een wedstrijd van 3 verschillende dagen op reservoirs vissen georganiseerd, waar een mooi aantal leden aan deel heft genomen.  

Ondersteuning algemene clubactiviteiten van de Ruischvoorn. 

Op de jeugddag geven we als vliegvisafdeling acte de préséance, om jeugdleden kennis te laten maken met het vliegvissen. Zoals het binden van een kunstvlieg en het werpen met de vliegenhengel. Echter dit jaar is dit niet het geval geweest. Dit vanwege het feit dat er geen vrijwilligers beschikbaar waren. 

Website  

Onze website wordt actief beheerd en gebruikt als informatiemedium naar onze leden. 

Dit jaar is onze website helemaal aan de huidige eisen van de tijd bijgewerkt en opnieuw vorm gegeven. Daarnaast wordt vooraf een nieuwsbrief verstuurd over het thema op de betreffende clubavond. ( Vliegvissenruischvoorn.nl ) 

Al onze geplande activiteiten of andere interessante informatie wordt hier op geplaatst. 

Ook verslagen , foto’s en filmpjes worden op de website geplaatst. 

 

Vooruitzichten voor 2024 

Voor het jaar 2024 staan onze activiteiten op een laag pitje. Momenteel hebben we geen bestuur en zijn dus op zoek naar een volledig bestuur. De belangrijkste taken voert Evert-Jan nog uit. Maar daar blijft het bij. 

We zijn nu met een kleine kern actief op de Donderdagavonden in de even weken. 

Er is voordat dit besluit genomen een algemene ledenvergadering onder de vliegvissers gehouden met een dramatisch slechte opkomst. 

Voor de toekomst hopen we dat onze afdeling weer meerdere actieve leden zich aanmelden.  

Vliegvisafdeling de Ruischvoorn. 

 

 

 1. j)  Jaarverslag wedstrijdafdeling.

Verslag wedstrijdcommissie KEHV de Ruischvoorn 2023. 

De concourscommissie bestond in 2023 uit Ad Verhoof, Theo Mols, Henk Klijn, Kees van den Broek en Ben Stoopen.
Naast de wedstrijden op onze eigen wateren waren er ook weer de vis-uitjes en uitwisselingen met en bij onze Belgische vrienden van de Aalscholver, Emblem en Beerse. 
Ook de tweekamp Tilburg-Oisterwijk is dit jaar weer gevist, met als toetje dat de winnaar zich plaatste voor de Finale clubkampioenschap van de federatie.
Winnaar werd Tilburg. In de Finale moesten we genoegen nemen met de 3e plaats. 

De resultaten:
Voorjaarswedstrijd: Leon van Weert
1e Zomeravond wedstrijd Leon van Weert
2e Zomeravond Kees van den Broek
3e Zomeravond Wim de Loos
Zomeravondkampioen: Wim de Loos
Koning: Leon van Weert
Clubkampioen: Jos Kosters
1e wedstrijd in Beerse Theo Mols
2e wedstrijd in Beerse Jos Kosters
Voorjaars Vrije hengelwedstrijd Peter Hamers
Najaarswedstrijd Herwi Smarius
1e saamhorigheidswedstrijd Remco Mols
2e saamhorigheidswedstrijd Theo van de Wal
3e saamhorigheidswedstrijd Jos Wouters
Saamhorigheidskampioen Theo van de Wal

Op basis van de 8 beste resultaten uit bovenstaande wedstrijden wordt bepaald wie Visser van het jaar is.
Voor 2023 is dat geworden:  Wim de Loos. 

De concourscommissie heeft voor 2024 weer een mooi wedstrijdrooster samengesteld, waarin er weer voor iedereen keuze voldoende is om voor leuke wedstrijden in te schrijven. Ik wil hierbij nog graag vermelden dat deze wedstrijden niet alleen voor de geregistreerde wedstrijdvissers zijn. Iedereen die lid is van onze schitterende visvereniging mag deelnemen aan deze wedstrijden.
Het inschrijfgeld voor deze wedstrijden is beperkt tot slechts 7 Euro per wedstrijd en iedere deelnemer wint een prijs die minimaal de waarde heeft van het inschrijfgeld. Dus wij nodigen graag iedereen uit om eens een kijkje te komen nemen bij een van de wedstrijden of liever nog doe gewoon eens een keer mee. Ter afsluiting willen we nog graag de diverse vrijwilligers van onze vereniging bedanken voor hun hulp en assistentie bij onze diverse activiteiten. We kunnen dit niet allemaal alleen en waarderen jullie hulp bij het organiseren, voorbereiden, wegen etc. Bedankt! 

Namens de Wedstrijdcommissie,  Ben Stoopen. 

 1. k) Jaarverslag zeevisafdeling.

Onze zeevis coördinator Pierre Cruijssen heeft al vele malen de noodklok geluid. Wat is het probleem? Er blijven slechts weinig actieve zeevissers over.
Ondanks vele pogingen in de afgelopen jaren om iets te organiseren moest hij telkens constateren dat het niet lukte omdat de aanmeldingen voor activiteiten wegbleven. Het probleem is dat je voor het zeevissen een boot moet vastleggen (kosten minimaal 500 Euro) en dus vooraf een visdatum moet bepalen. Pas daarna kunnen personen worden aangeschreven met de oproep om zich op te geven voor die dag voor het zeevissen. Als er dan geen of te weinig aanmeldingen komen dan moet die dag gecanceld worden wat ook weer kosten met zich mee kan brengen.  

Er worden ongeveer 35 mensen via email aangeschreven met de vraag om zich op te geven voor zo’n zeevisactiviteit. Dan valt het dus erg tegen dat er geen of erg weinig aanmeldingen komen. We weten natuurlijk dat veel mensen zo nu en dan hun email-adres wijzigen. In dat geval komt onze uitnodiging dan dus niet aan bij de betreffende vissers. We zullen bij de volgend oproep nadrukkelijk vragen of men even wil reageren op de mail om in elk geval in beeld te krijgen of de emaillijst nog klopt. Verder zijn we van plan om in 2024 een enquête te houden onder die zeevissers met als doel om te weten te komen wat deze groep vissers graag wil.  

  

 1. Stand van zaken met betrekking tot de nieuwe visvijver.

In 2023 is er enkele keren contact geweest met de Gemeente over de voortgang van het plan m.b.t. de visvijver direct naast ons clubhuis. Door personele problemen had de Gemeente een probleem om een projectteam te vormen. In november kregen we de melding dat er een projectleider was aangesteld en men een projectteam kon gaan samenstellen voor de aanleg van een waterberging op het terrein waar wij ook een visvijver willen hebben. Zodra er meer bekend is over de waterberging worden wij erbij betrokken en gaan we kijken of het Gemeentelijke plan kan worden aangepast zodat die waterberging ook als visvijver gebruikt kan worden. Pas dan kunnen wij gaan kijken of e.e.a. technisch en financieel haalbaar is. 

 

 1. Plan voor opknappen kantine

Het idee is ontstaan om in het kader van onderhoud, instandhouding en verbetering een plan op te stellen om ons gebouw te upgraden.
We hebben daarbij een splitsing gemaakt in twee delen, een esthetisch deel en een milieutechnisch deel. 

Wij willen die delen in 2 verschillende projecten laten uitvoeren. 

 1. Esthetisch. Is vooral gericht op oppimpen van de kantine naar een meer eigentijdse uitstraling. Daarvoor hebben we André van der Gun bereid gevonden om een plan te maken. 
 2. Milieutechnisch. In 2023 hebben wij door de duurzaamheidsmakelaar van de Gemeente Tilburg een gratis scan van ons gebouw en installaties laten maken. Die makelaar kijkt dan bijvoorbeeld naar efficiëntie en status van verwarming, verlichting, apparatuur etc. In het rapport van die duurzaamheidsmakelaar zijn een aantal aanbevelingen gemaakt die we komende tijd willen gaan realiseren.
  Voorbeelden zijn o.a.:
  – Vervangen van gasgestookte geiser, cv ketel , oude tl-verlichting, etc.
  – Plaatsen van zonnepanelen
  – Vervangen van enkel glas door isolatieglas
  De kosten voor beide projecten zullen worden betaald uit reserveringspotjes van Onderhoud en Algemene reserve. 

 

 1. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag.

WVTTK Het verzoek van DBH om de samenwerking weer te hervatten? 

Wie heeft er iets voor de rondvraag? 

 1. Sluiting van de vergadering.