Calamiteiten Melden     

 

nbanner2.jpg

Zie onderstaande tekst uit de brief van Rijkswaterstaat aan de bewoners van de Gesworen Hoek.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het verbreden van het Wilhelminakanaal, zodat grotere binnenvaartschepen – zogenaamde klasse IV-schepen – naar de havens van Tilburg kunnen varen. Vorig jaar werd duidelijk dat de geplande toekomstige daling van het waterpeil in het kanaal een groter effect heeft op het grondwater in de wijk Gesworen Hoek dan vooraf was berekend. Hierover hebben we de bewoners van die wijk sindsdien op de hoogte gehouden. U bent hierover tot op heden niet actief geïnformeerd, omdat dit geen consequenties voor u heeft. Omdat de recente besluitvorming over de grondwaterstandproblematiek van het project Verbreding Wilhelminakanaal ook consequenties heeft voor sluis II in uw omgeving, informeren wij u met deze brief.

 

Aanleiding: de grondwaterproblematiek

Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg werken aan de verbreding van het Wilhelminakanaal. Onderdeel van het project is de vervanging van sluizen II en III door één nieuwe sluis III. Door de sloop van sluis II zou het waterpeil in het Wilhelminakanaal met 2,55 meter dalen (kanaalpeilverlaging) en neemt de reistijd voor schepen af.

Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat als de werkzaamheden volgens de originele plannen worden uitgevoerd, de grondwaterstanddaling ongunstiger zou kunnen zijn dan in het verleden is berekend. Dit geldt met name in het deelgebied Gesworen Hoek, dat direct naast het Wilhelminakanaal ligt. Dit betekent dat de werkzaamheden aan het kanaal niet in ongewijzigde vorm kunnen doorgaan en dat er aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

 

Terugblik ontwikkelingen

Aanleiding voor de extra onderzoeken was dat zich na de start van de werkzaamheden een deskundig geohydroloog – tevens bewoner van de Reeshof – bij Rijkswaterstaat heeft gemeld. Hij stelde, mede door zijn specifieke kennis van de omgeving, dat de in het verleden gebruikte zogeheten geohydrologische modellen niet volledig goed zijn. 

 

Bij geohydrologie wordt gekeken naar de stroming van water in de ondergrond. De gevolgen voor een deel van het gebied langs het Wilhelminakanaal kunnen groter zijn dan in het verleden is berekend. Als er geen aanvullende maatregelen worden getroffen, is er een kans dat dit leidt tot schade aan gebouwen, verdroging van natuurgebieden en aantasting van de leefomgeving van beschermde diersoorten.+++

 

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg hebben de signalen van de geohydroloog zeer serieus genomen. Het afgelopen jaar zijn er daarom meerdere extra onderzoeken uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten is een nieuw geohydrologisch model ontwikkeld dat door onafhankelijke geohydrologische topexperts als deugdelijk is bestempeld. 

Daarnaast hebben de partijen aangegeven geen onomkeerbare werkzaamheden te verrichten, voordat alle risico’s op nadelige effecten van een lager kanaalpeil voldoende worden beheerst. Dat wil zeggen dat sluis II tot die tijd niet wordt verwijderd. Het verbreden en verdiepen van het kanaal en de aanleg van een nieuwe sluis III hebben geen nadelig effect op het waterpeil in de omgeving. Deze huidige werkzaamheden zijn dus geen risico voor de omgeving.

 

Vervolgens heeft een expertgroep – bestaande uit deskundigen van de gemeente Tilburg, de provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat – de afgelopen maanden de mogelijke oplossingen in kaart gebracht die de grotere grondwaterstanddaling kunnen voorkomen of verminderen. Er zijn diverse varianten verkend en berekend, die vervolgens door externe deskundigen zijn beoordeeld. Op basis hiervan heeft de expertgroep een advies uitgebracht aan de betrokken bestuurders.

In juni hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant met elkaar afgesproken dat het geschikt maken van het Wilhelminakanaal in Tilburg voor klasse IV-schepen het uitgangspunt blijft en dat de partijen de afgelopen zomer een besluit zouden nemen over een definitieve oplossing.

 

Besluit structurele oplossing: herbouw sluis II

Met deze brief informeren wij u over dit besluit. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant kiezen ervoor om sluis II te herbouwen, zodat klasse IV-schepen in de toekomst door deze sluis kunnen varen. De huidige sluis is namelijk alleen geschikt voor kleinere klasse II-schepen. Met de herbouw zorgen we ervoor dat de grotere binnenvaartschepen toch naar Tilburg kunnen varen. De herbouw van sluis II wordt gecombineerd met een geringe kanaalpeilverlaging van 30 centimeter in plaats van 2,55 meter. Hierbij is gezocht naar een zo optimaal mogelijke oplossing met zo min mogelijk effecten op en voor de omgeving, een zo groot mogelijke vaartijdverkorting en een zo laag mogelijke investeringen in bestaande en nieuwe infrastructuur. Door deze veel kleinere kanaalpeilverlaging worden de effecten op de omgeving beheerst.

De minister van Infrastructuur en Milieu onderzoekt in het komende halfjaar ook nog alternatieve oplossingen. Het resultaat hiervan zal aan gemeente en provincie worden voorgelegd zodat begin 2017 eventueel tot een andere oplossing kan worden besloten.

 

Werkzaamheden aan het kanaal

Rijkswaterstaat gaat in de tussentijd door met de afbouw van de nieuwe sluis III (bij de wijk Wandelbos), de zwaaikom en het kanaalpand – het gedeelte tussen twee sluizen. Hiervoor moet een deel van het ontwerp worden aangepast. Daarvoor is het nodig om diverse nieuwe vergunningen aan te vragen. De eerste daarvan is de wijziging van het Projectplan Waterwet.

Totdat de definitieve oplossing is gerealiseerd blijft het Wilhelminakanaal bij Tilburg alleen toegankelijk voor klasse II-schepen.

 

Planning

Op dit moment is nog geen planning bekend voor de afbouw van de nieuwe sluis III. Daardoor kunnen wij ook nog geen duidelijkheid geven over wanneer het fietspad opnieuw kan worden aangelegd. De omleidingsroute voor fietsers blijft in ieder geval nog dit jaar gehandhaafd. Nadat er inzicht is in de nieuwe planning informeren wij u hierover.

 

Meer informatie

Wij houden u actief op de hoogte van de verdere ontwikkelingen, procedures en planning. Op de website www.rws.nl/wilhelminakanaal kunt u onder het kopje ‘nieuws’ van de projectpagina de tussentijdse publicaties over het proces en de onderzoeken teruglezen. Onder ‘documenten’ vindt u de samenvatting ‘oplossingen voor de grondwaterproblematiek’.

IMG_8336.jpg

Website: Zegenrijk