Calamiteiten Melden     

 

nbanner9.jpg

Vispas online bestellen en meteen vissen klik hier of koop hem bij Glaudemans of Ravenof bij ons op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, U kan bij ons niet pinnen.  

Informatie over vergunningen

Kosten lidmaatschap 

Lidmaatschap beëindigen
Wervingsactie  Adreswijziging Contact ledenadministratie

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

Op donderdag 16 maart 2017 om 20.00 uur wordt in ons clublokaal de jaarlijkse algemene ledenver-gadering gehouden.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Notulen algemene ledenvergadering 2016
  3. Mededelingen
  4. Bestuursverslag 2016
  5. Financieel verslag 2016
  6. Begroting 2017
  7. Verslag kascontrolecommissie
  8. Verkiezing lid kascontrolecommissie
  9. Vaststelling contributie 2018
  10. Bestuursverkiezing

Aftredend is Thomas van Olphen (is herkiesbaar). Als nieuwe bestuursleden  wil het bestuur voordragen Geert van Opheusden en Willem Windau.

11.Verslagen van de diverse afdelingen

  12.Rondvraag

  13. Sluiting.

IMG_6715.jpg

Website: Zegenrijk