Calamiteiten Melden     

 

nbanner1.jpg

Vispas online bestellen en meteen vissen klik hier of koop hem bij Glaudemans of Ravenof bij ons op donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur, U kan bij ons niet pinnen.  

Informatie over vergunningen

Kosten lidmaatschap 

Lidmaatschap beëindigen
Wervingsactie  Adreswijziging Contact ledenadministratie

 

BESTUURSVERSLAG 2013

 

BESTUURSSAMENSTELLING:

Het bestuur heeft het afgelopen jaar enkele wijzigingen gekend.

Henri Ekeris is sinds de ledenvergadering van 14 maart met instemming van de aanwezige leden toegetreden tot het bestuur.

Per 1 augustus heeft Rob Lupgens zijn bestuursfunctie beëindigd; Rob is nog wel beschikbaar om het bestuur te ondersteunen met betrekking tot de aankoop van het clubhuis.

 Met ingang van september zijn Ton van Geel en Thomas van Olphen bereid gevonden om in het bestuur mee te draaien en op die manier kennis te maken met het bestuurswerk. Als een en ander naar verwachting verloopt zullen ze in de komende ledenvergadering voorgedragen worden als officieel bestuurslid.

Het bestuur zal dan bestaan uit zeven leden waarmee we weer op sterkte zijn.

 

INTERNE ORGANISATIE EN OVERLEG:

Ook in het afgelopen jaar zijn weer veel activiteiten tot stand gekomen al of niet in samenspraak met het bestuur. Begin januari hebben we onze traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden waarbij over en weer de beste wensen werden uitgewisseld. In april is een groots opgezette open dag georganiseerd met als belangrijkste doelstelling het presenteren en promoten van de vereniging naar de “buitenwereld”. Er is door de activiteitenafdeling veel energie in dit project gestoken en alle afdelingen hebben er een bijdrage aan geleverd. De opkomst was redelijk goed, in acht genomen dat dit de eerste keer was.

Bij de afdelingshoofden heeft een wisseling plaats gevonden; halverwege het jaar heeft Kees Bakx  afscheid genomen van de afdeling controle en zijn plaats is overgenomen door Martijn Stad.

Uiteraard heeft het bestuur ook weer met regelmaat deel genomen aan overleggen. Zo was er het maandelijks bestuursoverleg en daarnaast werd volgens planning vier keer overlegd met de afdelingshoofden. Er waren ook een aantal externe besprekingen waaronder ledenvergaderingen met hengelsportfederaties waarvan we deel uitmaken, bestuursvergaderingen in BTO-verband en gesprekken met de gemeente, voornamelijk verband houdend met een voorgenomen aankoop van ons clubhuis. 

 

AANKOOP CLUBHUIS:

Zag het er aanvankelijk naar uit dat er nog een lange en moeizame weg te gaan zou zijn voordat we over konden gaan tot aankoop van ons clubhuis; in augustus bereikten we in dat opzicht wel een dieptepunt. In een gesprek met de betrokken ambtenaren kregen we te horen dat de koop niet door kon gaan omdat er te veel belemmeringen zouden zijn. Wat die belemmeringen waren is ons nooit concreet meegedeeld. Toen was het moment aangebroken om met de verantwoordelijke wethouder een afspraak te maken. In het gesprek dat volgde konden we hem overtuigen van onze argumenten en hem tevens duidelijk maken dat de hele gang van zaken veel te lang geduurd had. Wethouder Möller begreep onze ergernis en bood openingen om de zaak weer vlot te trekken.  Zo werden er  nieuwe ambtenaren op de zaak gezet waarmee we inmiddels enkele gesprekken hebben gehad. Hoewel er nog wel wat hobbels moeten worden genomen zijn de vooruitzichten op een goede afloop verbeterd. Er zullen nog de nodige gesprekken met de gemeente volgen waarbij ook het bestuur van de Scouting betrokken zal worden. Hopelijk kunnen we begin volgend jaar de aankoop van het pand en perceel tot een goed einde brengen.

 

 

 

LEDENTAL 2013 UITGESPLITST NAAR LEEFTIJD EN HERKOMST:

In 2013 zijn in totaal 4073 lid geworden van de Ruischvoorn; dat is een toename van 71 leden ten opzichte van 2012.

De leeftijdsopbouw laat het volgende beeld zien:

Tot 14 jaar:                 214 personen

van 15 tot 20 jaar:     166 personen

van 21 tot 40 jaar:     1180 personen

van 41 tot 60 jaar:     1458 personen

van 61 tot 70 jaar:     729 personen

van 71 tot 80 jaar:     287 personen

van 81 tot 90 jaar      38 personen

Een van onze leden is geboren op 30 juli 1921 en is inmiddels dus bijna 94 jaar!

 

Als we ons ledenbestand indelen naar geografische herkomst zien we het volgende beeld:

Regio Tilburg:             2847 personen

Regio Breda:              35 personen

België:                         111 personen

Overig Nederland:            1077 personen

 

 

TOT SLOT:

 

2013 is een relatief rustig jaar geweest zonder veel spectaculaire ontwikkelingen of veranderingen. Wel is wederom veel werk verricht door vrijwilligers van de vereniging. Met name willen we noemen het onderhoud dat is gebeurd aan de Leemputten in Esbeek en Udenhout. Daar is door de onderhoudsploeg behoorlijk wat, soms achterstallig onderhoud, gepleegd om het viswater in goede conditie te houden. In Esbeek is het nodige snoeiwerk gedaan, spoelgaten gerepareerd en het parkeerterrein opgeknapt. In Udenhout zijn een vijftal vissteigers voorzien van een nieuw dek omdat ze veiligheidsrisico’s begonnen op te leveren.

 

Het bestuur dankt alle vrijwilligers, dat zijn er inmiddels ruim zestig, voor de geleverde inspanningen en hoopt dat deze inzet ook in het komend jaar weer aanwezig zal zijn.

 

 

IMG_6718.jpg

Website: Zegenrijk